• História školy

     • 1657 - 1773
      • {#1084}

       Prvé kroky

       Dejiny tohto gymnázia sú úzko späté s dejinami Košickej univerzity. Prípravné ročníky na štúdium na teologickej fakulte sa považujú za predchodcu gymnázia. Podľa tohto poňatia sa začiatky nášho gymnázia kladú do 17. storočia, keď bolo súčasťou jezuitskej univerzity v rokoch 1657 - 1773, resp. Košickej biskupskej univerzity v rokoch 1773 - 1777. Od školského roku 1777/78 sa škola rozčlenila na kráľovskú akadémiu s filozofickou a právnickou fakultou a na samostatné 5 triedne tzv. archi-gymnázium, ale pôsobili i naďalej v tej istej budove.

     • 1806 - 1807
      • Ratio aducationis publicae

       Ratio aducationis publicae

       K reorganizácii gymnázia na 6 triedne v zmysle RATIO ADUCATIONIS PUBLICAE schváleného Františkom I. došlo v šk. r. 1806 - 1807. V školskom roku 1811 - 1812 František I. odovzdal správu gymnázia premonštrátom.

     • 10.10.1850
      • Entwurfu

       Entwurfu

       Nariadením ministerstva školstva z 10. 10. 1850 sa v zmysle ENTWURFU pretvorilo na 8 triedne gymnázium tak, že sa dva ročníky filozofie oddelili od akadémie a pripojili k šiestim triedam. Boli zavedené maturitné skúšky a škola bola oprávnená vydávať absolventské vysvedčenia.

     • 1851 - 1918
      • Do roku 1918

       Do roku 1918

       Až do r. 1918 si škola pod vedením premonštrátov zachovala katolícky charakter. Vyučovali tu uznávaní pedagógovia, vedci, a preto mnohé pedagogické problémy i nové učebnice boli posudzované na tejto škole.

     • 1919
      • V r. 1919 prešla škola do správy štátu a vyučovacím jazykom sa stala slovenčina. Riaditeľom 1. československého štátneho reálneho gymnázia sa stal Karol Murgaš, ktorý podporoval samovzdelávacie krúžky, divadelný súbor, viedol žiacky spevokol. Bol uvedomelým Slovákom, založil Spolok profesorov Slovákov, zakladateľom a predsedom Matice slovenskej v Košiciach.

     • 1937
      • Od začiatku druhého desaťročia po vyhlásení ČSR sa gymnázium rozrastalo, v šk. roku 1937/38 malo už 25 tried s počtom žiakov 1155, čím sa stalo najväčším gymnáziom v ČSR. Koexistencia slovenských a maďarských tried bola ukážkou tolerancie voči národnostiam a ich kultúre.

       Na škole pracoval samovzdelávací krúžok Svätozára Hurbana Vajanského, ktorý vydával mesačník Podrast, škola mala divadelný odbor a vlastný orchester. Budova gymnázia bola tak strediskom kultúrneho života pre širšiu verejnosť. MO Matice slovenskej tu organizoval prednášky a kurzy v rámci Ľudovej školy.

     • 2.11.1938
      • Po viedenskej arbitráži z 2.11.1938 sa Košice dostali pod maďarskú vládu a osobitná komisia Maďarskej národnej rady prevzala vedenie škôl a reorganizovala ju podľa maďarského školského systému. Z Košíc odišla na slovenské územie takmer polovica študentov.

       Naše gymnázium na Kováčskej 28 sa stalo štátnym maďarským chlapčenským s 12 triedami a slovenskí študenti prešli na Poštovú ulicu, kde sa udržalo gymnázium so slovenským vyučovacím jazykom.

     • 1948
      • Po oslobodení dochádza k zjednoteniu a poštátneniu školstva, budova na Kováčskej 28 bola poškodená, zmenil sa postupne profesorský zbor, skladba žiakov i štruktúra gymnázia. Od školského roku 1948/49 sa osemtriedne gymnázium zmenilo na štvortriedne, a tak sa znížil i počet žiakov.

     • 1990
      • Gymnázium nadväzovalo na svoje dobré pedagogické tradície, mohlo sa opierať o vynikajúce zbierky pomôcok, postupne modernizovalo vybavenosť a v záujme skvalitnenia výučby rozširovalo svoje priestory o novú telocvičňu, o odborné učebne na Kováčskej 32 a o budovu na Timonovej ulici, kde bola umiestnená francúzska bilingválna sekcia, založená r. 1990.

     • 1997
      • V rámci reštitúcie však postupne stratilo najprv budovu na Kováčskej 32, telocvičnu na Kováčskej 43 a nakoniec i kmeňová budova na Kováčskej 28 prešla do majetku premonštrátov. Dlhé majetkové spory sa ukončili presťahovaním gymnázia do budovy ZŠ na Nám. L. Novomeského č. 4 v októbri 1997.
        

       Stabilizácia majetkových vzťahov a postupné získavanie nových priestorov zo ZŠ, ktorá bola v minulosti v útlmovom programe, boli pre nás veľkou výzvou, aby sme dohnali zameškané a technicky vybavili školu najmodernejšou technikou. Motivovala nás nielen zodpovednosť voči žiakom, ale aj zodpovednosť voči histórii tejto školy.

     • 2002
      • Od školského roka 2002/2003 funguje naše Gymnázium Milana Rastislava Štefánika samostatne ako úplná stredná škola všeobecno-vzdelávacieho charakteru.

     • 2015
      • Naše gymnázium získalo prestížnu pečať kvality LabelFrancÉducationktorú francúzske ministerstvo zahraničných vecí udeľuje zahraničným školám, ktoré poskytujú mimo Francúzska excelentné bilingválne frankofónne vzdelávanie.

     • 2016
      • V školskom roku 2016/2017 bola zriadená slovensko - ruská bilingválna sekcia.

     • 01.09.2023
      • DofE

       DofE

       Miestne centrum Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburgu - DofE na Gymnáziu Milana Rastislava Štefánika, Nám. Laca Novomeského 4, 042 24 Košice od školského roku 2023/2024.