• Orgány školy

     • Školský parlament
     •  

      ŠP  .....

      reprezentuje žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy. Je to štruktúra, ktorá poskytuje možnosť získania praktických skúseností participatívneho alebo angažovaného demokratického občianstva v konfrontácii s deklarovanou výchovou a vzdelávaním k občianstvu vo viacerých všeobecných i špecifických učebných predmetoch v škole.
       

      Základné úlohy členov ŠP

      ...... vyjadrujú sa k podstatným otázkam, návrhom, opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania podieľajú sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku predkladajú riaditeľovi a vedeniu školy návrhy a stanoviská, na ktorých sa dohodli organizujú vlastné aktivity podľa záujmu, schopností, možností študentov organizujú tradičné podujatia školy /imatrikulácia, ples, .../. Spolupracujú pri organizovaní žiackych športových aktivít riešia problémy žiakov v škole zlepšujú komunikáciu a informovanosť medzi žiakmi, učiteľmi, vedením rozvíjajú u žiakov organizačné a komunikačné schopnosti podieľajú sa na obraze školy, stávajú sa lojálnymi so svojou školou

      ŽŠR, jej zriadenie, činnosť, náplň, úlohy a. i. definuje Zákon 596 z 5. novembra 2003 o štátnej správe v škole a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
       

      Úlohy koordinátora ŠP

      ......... koordinátor je partnerom študentov sprostredkuje komunikáciu žiakov s vedením je pre žiakov zdrojom informácii, poskytuje im možnosti participovať zjednocuje žiacky kolektív školy spolupracuje s triednymi učiteľmi zabezpečuje zahrnutie nákladov na činnosť ŽŠR do rozpočtu školy podporuje dobrovoľnícke činnosti mládeže so zreteľom na posilňovanie solidarity mladých ľudí a zapojenia sa ako zodpovedných občanov osobitný dôraz kladie na rozvoj neformálneho vzdelávania, ktorého súčasťou je aj zvýšenie povedomia o ochrane životného prostredia pomáha žiakom organizovať kultúrno-spoločenské aktivity a aktivity výchovno-vzdelávacieho charakteru

      Harmonogram aktivít

       ...... Členovia ŽŠR pod vedením koordinátora sa pravidelne každý štvrtok počas veľkej prestávky v učebni SJL stretávajú na zasadnutiach, riešia aktuálne problémy a pripravujú organizáciu dopredu plánovaných i neplánovaných aktivít. Koordinátorom ŽŠR je Mgr. Ľubica Fedorová. Členmi ŽŠR sú jednotliví zástupcovia tried.