• Zverejňovanie informácií

    • Školská jedáleň

     Objednávky školská jedáleň

     Prehľad faktúr ŠJ pri Gymnáziu M. R. Štefánika v Košiciach - portál eskoly.sk

      

     Rok 2020

     Správa o nákupoch 2020_01_03 - sprava_o_nakupoch_2020_01-03.pdf 

     Správa o nákupoch 2020_04_06 - sprava_o_nakupoch_2020_04-06.pdf

     Správa o nákupoch 2020_07_09 - sprava_o_nakupoch_2020_07-09.pdf

     Správa o nákupoch 2020_10_12 - sprava_o_nakupoch_2020_10-12.pdf


     Register ponúkaného majetku

     Webový portál - portál eskoly.sk


     Aktuálne výberové konania

     Zaslaním žiadosti o zaradenie do zoznamu uchádzačov o pracovné miesto potvrdzujem svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.

      

     Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov (GDPR):

     gmrske.zodpovedna.osoba@gmail.com


     Výročné správy

     Už od roku 2007 môžu rodičia porovnávať školy na základe ich samohodnotiacich výročných správ. Výrazne sa im tým uľahčilo rozhodovanie, ktorá škola je pre ich dieťa najlepšia. Od 1. februára 2006 majú na základe vyhlášky Ministerstva školstva SR všetky základné a stredné školy a školské zariadenia povinnosť vypracovať správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. Školy ich musia predložiť vždy za predchádzajúci školský rok na vyjadrenie rade školy a na schválenie zriaďovateľovi do konca septembra príslušného kalendárneho roka. Následne musia byť najneskôr do 31. decembra zverejnené.

      

     Rodičia sa zo správy napríklad dozvedia:

     1. základné údaje o škole alebo školskom zariadení (názov, adresa, zriaďovateľ, vedenie, kontakt...),
     2. údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a o následnom prijatí do školy,
     3. aká je úspešnosť absolventov na trhu práce alebo pri prijímaní na ďalšie štúdium,
     4. koľko peňazí dostala škola zo štátneho rozpočtu a aké príspevky vyberá od rodičov,
     5. počet zamestnancov a ich kvalifikovanosť, informácie o ich ďalšom vzdelávaní,
     6.údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti Štátnej školskej inšpekcie,
     7. aké ciele si škola alebo školské zariadenie stanovilo v koncepcii rozvoja na príslušný školský rok a ako ich splnilo,
     8. v ktorých oblastiach škola dosahuje dobré výsledky a v ktorých je treba úroveň zlepšiť, vrátane návrhov opatrení,
     9. aké podmienky výchovy a vzdelávania škola poskytuje (priestorové, materiálno-technické, psychohygienické...).

      

     Správa o hospodárení za rok 2019 - sprava-o-hospodareni-za-rok-2019.pdf

     Správa o hospodárení za rok 2018 (pdf) - sprava-o-hospodareni-za-rok-2018.pdf

     Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2018/2019 (pdf) - sprava_o_vvc_za_sk_2018_2019.pdf

     Správa o hospodárení za rok 2017/2018 - sprava-o-hosp-za-rok-2017-2018.pdf

     Súvaha 2017 -  suvaha2017.pdf

     Výkaz ziskov a strát 2017 - vykaz-ziskov-a-strat2017.pdf

     Správa o hospodárení za rok 2016 - s_o_h_2016.pdf


     Verejné obstarávanie

     Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Nám. L. Novomeského 4, 042 24 Košice je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d)  zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

      

     Súhrnné správy

     podľa § 117 ods. 2 zákona  o verejnom obstarávaní

     Verejné obstarávanie zverejnené na portáli: https://www.uvo.gov.sk/


     Výzvy na verejné obstarávanie

     Zverejnené výzvy na verejné obstarávanie:

      

     Rok 2020 

     Výzva č. 001                          V2020_001.pdf
     Výzva č. 002                          V2020_002.pdf
     Výzva č. 003                          V2020_003.pdf
     Výzva č. 004                          V2020_004.pdf
     Výzva č. 005                          V2020_005.pdf


     Zmluvy, faktúry, objednávky a dobropisy

     Na základe zákona č. 546/2010 Z.z. sú zákonom vymedzené subjekty povinné zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky - tieto sú zverejnené na portáli "Centrálny register zmlúv"www.crz.gov.sk


     Účtovné uzávierky

     Účtovné uzávierky sú zverejnené na portáli: https://www.registeruz.sk/