• Zverejňovanie informácií

    • Školská jedáleň

      

     Školská jedáleň - Objednávky

     Prehľad faktúr ŠJ pri Gymnáziu M. R. Štefánika v Košiciach - portál eskoly.sk

      

     Školská jedáleň - Správy o nákupoch

     Rok 2020

     Správa o nákupoch 2020_01_03 - sprava_o_nakupoch_2020_01-03.pdf 

     Správa o nákupoch 2020_04_06 - sprava_o_nakupoch_2020_04-06.pdf

     Správa o nákupoch 2020_07_09 - sprava_o_nakupoch_2020_07-09.pdf

     Správa o nákupoch 2020_10_12 - sprava_o_nakupoch_2020_10-12.pdf

     Rok 2021

     Správa o nákupoch 2021_01_03 - sprava_o_nakupoch_2021_01-03.pdf

     Správa o nákupoch 2021_04_06 - sprava_o_nakupoch_2021_04-06.pdf

      

      


      

     Register ponúkaného majetku

     Webový portál - portál eskoly.sk

      


      

     Aktuálne výberové konania

     Učiteľ strednej školy - informatika, resp. informatika a matematika - GMRSKE_inf_mat_2021-2022.pdf
     Učiteľ strednej školy - dejepis v ruskom jazyku - GMRSKE_dej_v_ruj_2021-2022.pdf
      
     Zaslaním žiadosti o zaradenie do zoznamu uchádzačov o pracovné miesto potvrdzujem svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.

      

     Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov (GDPR):

     gmrske.zodpovedna.osoba@gmail.com

      


      

     Výročné správy

     Už od roku 2007 môžu rodičia porovnávať školy na základe ich samohodnotiacich výročných správ. Výrazne sa im tým uľahčilo rozhodovanie, ktorá škola je pre ich dieťa najlepšia. Od 1. februára 2006 majú na základe vyhlášky Ministerstva školstva SR všetky základné a stredné školy a školské zariadenia povinnosť vypracovať správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. Školy ich musia predložiť vždy za predchádzajúci školský rok na vyjadrenie rade školy a na schválenie zriaďovateľovi do konca septembra príslušného kalendárneho roka. Následne musia byť najneskôr do 31. decembra zverejnené.

      

     Rodičia sa zo správy napríklad dozvedia:

     1. základné údaje o škole alebo školskom zariadení (názov, adresa, zriaďovateľ, vedenie, kontakt...),
     2. údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a o následnom prijatí do školy,
     3. aká je úspešnosť absolventov na trhu práce alebo pri prijímaní na ďalšie štúdium,
     4. koľko peňazí dostala škola zo štátneho rozpočtu a aké príspevky vyberá od rodičov,
     5. počet zamestnancov a ich kvalifikovanosť, informácie o ich ďalšom vzdelávaní,
     6.údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti Štátnej školskej inšpekcie,
     7. aké ciele si škola alebo školské zariadenie stanovilo v koncepcii rozvoja na príslušný školský rok a ako ich splnilo,
     8. v ktorých oblastiach škola dosahuje dobré výsledky a v ktorých je treba úroveň zlepšiť, vrátane návrhov opatrení,
     9. aké podmienky výchovy a vzdelávania škola poskytuje (priestorové, materiálno-technické, psychohygienické...).

      

     Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2019/2020 (pdf) - Sprava_o_vychovno_vzdelavacej_cinnosti_2019-20.pdf

     Správa o hospodárení za rok 2019 - sprava-o-hospodareni-za-rok-2019.pdf

     Správa o hospodárení za rok 2018 (pdf) - sprava-o-hospodareni-za-rok-2018.pdf

     Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2018/2019 (pdf) - sprava_o_vvc_za_sk_2018_2019.pdf

     Správa o hospodárení za rok 2017/2018 - sprava-o-hosp-za-rok-2017-2018.pdf

     Súvaha 2017 -  suvaha2017.pdf

     Výkaz ziskov a strát 2017 - vykaz-ziskov-a-strat2017.pdf

     Správa o hospodárení za rok 2016 - s_o_h_2016.pdf

      


      

     Verejné obstarávanie

     Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Nám. L. Novomeského 4, 042 24 Košice je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d)  zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

      

     Súhrnné správy

     podľa § 117 ods. 2 zákona  o verejnom obstarávaní

     Verejné obstarávanie zverejnené na portáli: https://www.uvo.gov.sk/

      


      

     Výzvy na verejné obstarávanie

     Zverejnené výzvy na verejné obstarávanie:

     Rok 2021 

     Výzva č. 001 - Vyzva_na_maso2021.pdf

     Výzva č. 002 - Vyzva_na_ovocie_a_zaleninu2021.pdf

     Výzva č. 003 - Vyzva_na_mlynske_vyrobky2021.pdf


      

     Zmluvy, faktúry, objednávky a dobropisy

     Na základe zákona č. 546/2010 Z.z. sú zákonom vymedzené subjekty povinné zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky

      

     Zmluvy 

     Zmluvy sú zverejnené na portáli "Centrálny register zmlúv"www.crz.gov.sk

      

     Faktúry

     Faktury_2021.pdf

     Faktury_2020.pdf

      

     Objednávky 

     Objednavky_2021.pdf

     Objednavky_2020.pdf

      

     Dobropisy

      


      

     Účtovné uzávierky

     Účtovné uzávierky sú zverejnené na portáli: https://www.registeruz.sk/