• Študijné odbory

     • Výhody štúdia na našej škole:

      1. Moderne vybavené odborné učebne a laboratóriá
      2. Vynikajúca certifikovaná jazyková príprava absolventov
      3. Možnosť získania jazykových certifikátov z francúzskeho a ruského jazyka
      4. Účasť žiakov na výmenných pobytoch a jazykových stážach v zahraničí
      5. Zapojenosť pedagógov do projektu Erazmus +
      6. Dobrá pripravenosť absolventov na prijímacie skúšky na vysoké školy
      7. Uľahčený prístup na vysoké školy vo Francúzsku a ďalších frankofónnych krajinách, ako aj v Ruskej federácii
      8. Úspešnosť žiakov v okresných,  krajských a celoslovenských kolách predmetových olympiád i na medzinárodných súťažiach
      9. Francúzska, ruská, anglická a slovenská knižnica
      10. Dve učebne informatiky vybavené modernou IKT technikou
      11. Dve novozrekonštruované telocvične a posilňovňa
      12. Oddychové zóny pre žiakov školy
      13. Školská jedáleň a bufet, kopírovacie centrum pre učiteľov a žiakov
      14. Priateľská atmosféra vybudovaná na náročnosti a tolerancii 

       

     • Bilingválna slovensko - francúzska sekcia

     •  

      • Zriadené na základe medzivládnej dohody SR a FR
      • Vyučovanie vybraných prírodovedných predmetov vo FRJ (MAT, FYZ, BIO, CHE)

       

      • 5-ročné štúdium:
       • 1. ročník: určený na zvládnutie FRJ (20 hod. francúzskeho jazyka týždenne)
       • 2. ročník: začiatok vyučovania MAT, FYZ, CHE vo francúzskom jazyku
       • 3. ročník: začiatok vyučovania BIO vo francúzskom jazyku
       • 4. ročník: maturitná skúška zo SJL a FJL
       • 5. ročník: maturitná skúška z kombinácie dvoch prírodovedných predmetov vyučovaných vo FRJ (MAT, BIO, CHE, FYZ) – písomná forma MS, maturitná skúška z ďalších dvoch vyučovacích predmetov na základe vlastného výberu žiaka – ústna forma MS

       

      • Benefity:
       • odborná štátnica z FRJ ako súčasť MS
       • osvedčenie o jazykovej spôsobilosti vydané francúzskou stranou (diplom Francúzskej republiky garantujúci odpustenie vstupnej jazykovej skúšky na VŠ vo Francúzsku a frankofónnych krajinách)
       • výmenné študijné pobyty žiakov vo Francúzsku
       • nadštandardná jazyková príprava žiakov
       • vysoká úspešnosť prijatia žiakov na domáce a zahraničné VŠ
       • príprava maturantov schopných plynule ústne i písomne komunikovať v slovenskom, francúzskom a anglickom jazyku v bežnom živote i odbornej praxi s možnosťou využitia nadobudnutých vedomostí pri štúdiu na domácich i zahraničných VŠ.

       

       

     • Bilingválna slovensko - ruská sekcia

      • Zriadené za aktívnej podpory Ruskej ambasády a Asociácie rusistov Slovenska
      • Vyučovanie vybraných humanitných predmetov v RUJ (GEO, DEJ, RJL, UKL)

      • 5-ročné štúdium:
       • 1. ročník: určený na zvládnutie RUJ (16 hod. ruského jazyka týždenne)
       • 2. ročník: začiatok vyučovania GEO, DEJ, RJL, UKL v ruskom jazyku
       • 3. ročník: pokračovanie vyučovania GEO, DEJ, RJL, UKL v ruskom jazyku
       • 4. ročník: pokračovanie vyučovania GEO, DEJ, RJL, UKL v ruskom jazyku
       • 5. ročník: maturitná skúška zo SJL, RUJ, jedného voliteľného predmetu v ruskom jazyku a dvoch voliteľných predmetov zo skupiny prírodovedných, spoločenskovedných alebo ostatných predmetov

      • Benefity:
       • odborná štátnica z RUJ ako súčasť MS
       • výmenné študijné pobyty žiakov v Ruskej federácii
       • nadštandardná jazyková príprava žiakov
       • predpoklad uplatnenia sa absolventov na domácich i zahraničných VŠ, ako i na trhu práce     • Osemročné gymnázium

      • dlhoročná tradícia
      • štúdium s posilnenou výučbou cudzích jazykov polobilingválneho charakteru a rovnomerným zastúpením prírodovedných, ako aj humanitných predmetov
      • učebný plán tohto študijného odboru je vo vyšších ročníkoch upravovaný v rámci disponibilných hodín formou voliteľných seminárov na základe vlastnej profilácie žiakov

       

      • Benefity:
       • plná kvalifikovanosť pedagogického zboru
       • nadštandardná jazyková príprava žiakov (ANJ, FRJ, NEJ, RUJ)
       • možnosť získania medzinárodne uznávaných jazykových diplomov
       • uplatnenie sa absolventov na domácich i zahraničných VŠ, ako i na trhu práce
       • vynikajúca vybavenosť školy modernými technológiami
       • možnosť výmenných pobytov vo frankofónnych krajinách a v Ruskej federácii

       

      • Cieľ: profilovať sa ako škola, ktorá okrem kľúčových kompetencií poskytuje svojim absolventom nadštandardnú jazykovú prípravu.
       
       
     • Štvorročné gymnázium

      • dlhoročná tradícia
      • štúdium s posilnenou výučbou cudzích jazykov a rovnomerným zastúpením prírodovedných, ako aj humanitných predmetov
      • učebný plán tohto študijného odboru je vo vyšších ročníkoch upravovaný v rámci disponibilných hodín formou voliteľných seminárov na základe vlastnej profilácie žiakov

       

      • Benefity:
       • plná kvalifikovanosť pedagogického zboru
       • nadštandardná jazyková príprava žiakov (ANJ, FRJ, NEJ, RUJ)
       • možnosť získania medzinárodne uznávaných jazykových diplomov
       • uplatnenie sa absolventov na domácich i zahraničných VŠ, ako i na trhu práce
       • vynikajúca vybavenosť školy modernými technológiami

       

      • Cieľ: profilovať sa ako škola, ktorá okrem kľúčových kompetencií poskytuje svojim absolventom nadštandardnú jazykovú prípravu.