• Predmetové komisie

    • Pre správne fungovanie školy ako integrovaného celku a pre napĺňanie jej vzdelávacej a výchovnej funkcie je dôležité nielen vedenie školy, ale aj učitelia a ich participácia na rozhodovaní. Nástrojom podieľania sa na rozhodovaní sú aj predmetové komisie. Predmetová komisia je metodickým orgánom riaditeľa školy a plní funkciu pomocného výchovno-vzdelávacieho orgánu školy. Predmetové komisie zriaďuje riaditeľ školy.

      

     Na našej škole pôsobia tieto predmetové komisie:

     PK anglického jazyka a nemeckého jazyka - Mgr. Silvia Krížeková

     PK slovenského jazyka a literatúry a dejepisu a výchovných predmetov - Mgr. Ľubica Fedorová

     PK geografie a občianskej náuky - Mgr. Iveta Vrtišová

     PK francúzskeho jazyka - Mgr. Františka Kendrová

     PK telesnej výchovy a KOŽAZ - Mgr. Jozef Bojčík

     PK matematiky, informatiky, fyziky, biológie a chémie - Mgr. Viera Lukáčová

     PK ruského jazyka - Mgr. Tatiana Ponická

     PK francúzskeho jazyka a literatúry - MVDr. Vladimír Gajdoš