• Premena na európsku školu

    •  
     Projekt: Premena na európsku školu
      

     xxx  xxx                                                                                                                      

      

     Operačný program: Vzdelávanie

      

     Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond

     Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

     Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú

     Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu: 454.036,10 Eur

     Nenávratný finančný príspevok z ESF do výšky: 385.930,69 Eur a zo ŠR do výšky: 68.105,41 Eur

      

     Ciele projektu:

      

     Cieľ projektu: Skvalitniť vzdelávanie na škole inováciou metód, obsahu a rozvojom moderných učiteľských zručností.

     Špecifický cieľ projektu 1: Inovovať obsah a metódy vzdelávania na škole vrátane odbornej prípravy a praxe

     Špecifický cieľ projektu 2: Rozvinúť všeobecno-vzdelávacie aj odborné kompetencie učiteľov

      

     Merateľné ukazovatele projektu:

      

     Počet inovovaných/novovytvorených učebných materiálov: 34

     Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu: 34

     Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov: 4

     Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu: 34

     Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu: 340

      

     Aktivity projektu a ich časový rámec:

      

     Hlavné aktivity projektu:

      

     1.1 Inovácia a tvorba učebných textov, materiálov a didaktických prostriedkov, začiatok v marci 2013, ukončenie v júni 2014

     1.2 Aplikácia nových metód, materiálov a didaktických prostriedkov, začiatok v septembri 2013, ukončenie v novembri 2014

     2.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy, začiatok v máji 2014, ukončenie v septembri 2014

      

     Podporné aktivity projektu:

      

     Riadenie projektu: začiatok vo februári 2013, ukončenie v januári 2015

     Publicita a informovanosť: začiatok vo februári 2013, ukončenie v januári 2015