• Profil školy

     • Gymnázium Milana Rastislava Štefánika patrí medzi najstaršie stredné školy na východnom Slovensku, do roku 1858 bolo jedinou strednou školou v Košiciach a do roku 1918 jediným klasickým gymnáziom v tomto meste.

      Gymnázium Milana Rastislava Štefánika patrí medzi najstaršie stredné školy na východnom Slovensku, do roku 1858 bolo jedinou strednou školou v Košiciach a do roku 1918 jediným klasickým gymnáziom v tomto meste. Popri existujúcom 4-ročnom gymnaziálnom štúdiu vznikla dňa 1. septembra 1991 slovensko-francúzska bilingválna sekcia zameraná na výučbu vybraných prírodovedných predmetov vo francúzskom jazyku, ktorá významne ovplyvnila ďalší kvalitatívny vývoj školy. Stalo sa tak na základe medzivládnej dohody uzavretej medzi Francúzskom a vtedajším Československom. Bilingválna sekcia takto spája dve kultúry, ktoré umožňujú mladým ľuďom mnohostrannejšie poznávanie života a umocňujú tvorivý rozvoj vlastnej osobnosti. 

      1. septembra 1998 začalo na našej škole svoju činnosť 8-ročné gymnázium s rozšírenou výučbou cudzích jazykov (francúzsky, anglický, nemecký a ruský jazyk). 3. apríla 2000 bol za prítomnosti prezidenta Rudolfa Schustera a francúzskeho veľvyslanca na Slovensku J. E. G. Vaugiera škole zapožičaný čestný názov Gymnázium Milana Rastislava Štefánika na pamiatku astronóma, politika a vojaka Milana Rastislava Štefánika.

      V školskom roku 2016/2017 bola na škole zriadená aj slovensko-ruská bilingválna sekcia so zameraním na výučbu vybraných humanitných predmetov v ruskom jazyku.