• Výchovné poradenstvo

    • Na našej škole zastáva funkciu výchovného poradcu Mgr. Františka Kendrová.

     V prípade potreby kontaktujte na email: f.kendrova@gmail.com

      

     Výchovný poradca poskytuje poradenské služby nielen žiakom a študentom, ale aj rodičom, zákonným zástupcom, pedagogickým pracovníkom aj vedeniu školy. Funkcie výchovného poradcu sú nasledovné:

      

     • prispievať k utváraniu všestranne rozvinutej a zdravej osobnosti detí a mládeže v procese ich výchovy a vzdelávania
     • podieľať sa na riešení problémov vo vývoji, výchove a vzdelávaní detí a mládeže
     • pomáhať riešiť pedagogické a psychologické otázky profesijnej orientácie žiakov

      

     Kariérne poradenstvo zastrešuje (v spolupráci s výchovnou poradkyňou) Mgr. Silvia Krížeková. Zabezpečuje pre žiakov prehľad o možnostiach štúdia na vysokých školách na Slovensku a v zahraničí. Zároveň organizuje testovanie žiakov (v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Karpatská 8, Košice), ktoré odhaľuje silné stránky žiakov a napomáha pri rozhodovaní o budúcej profesii.

      

     KONZULTAČNÉ HODINY:

     Štvrtok:   12:00 – 14:00

     alebo podľa individuálneho dohovoru

      

     Hlavné ciele výchovného poradenstva:

     1. Zabezpečenie komplexnej pedagogicko-psychologickej starostlivosti o žiakov.

     2. Poskytovanie poradenských služieb v otázkach výchovného, vzdelávacieho, osobnostného a profesijného vývinu žiakov.

      

     Hlavné úlohy výchovného poradenstva:

     1. Podporovať a umožňovať rešpektovanie názorov žiakov vo všetkých účastiach, ktoré sa ich v rámci školy a školského zariadenia dotýkajú.

     2. Pravidelne monitorovať výchovno–vzdelávacie výsledky žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  a pri ich výchove a vzdelávaní spolupracovať so školskými poradenskými zariadeniami.

     3. Pri výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami využívať metodické materiály Ministerstva školstva SR a ŠPU v Bratislave, v prípade realizácie školskej integrácie postupovať v zmysle ustanovení Metodického usmernenia  k realizácií školskej integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v základných školách a stredných školách.

     4. Realizovať konzultačno-poradenské služby pre rodičov detí a žiakov zamerané na zlepšenie ich štýlu výchovy  a starostlivosti o deti a žiakov s vývinovými poruchami – s poruchami aktivity a pozornosti a vývinovými poruchami učenia a zabezpečovať kvalitnú kooperáciu školy a rodiny

     5. Poskytnúť poradenskú činnosti triednym učiteľom - ako postupovať pri integrácií žiaka na základe písomného vyjadrenia poradenského zariadenia, vyplývajúceho z odbornej špeciálno-pedagogickej a psychologickej diagnostiky žiaka.

     6. Sprístupňovať poradenskú službu a informácie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na vzdelávanie, podporovať rešpektovanie názorov detí pri profesionálnej orientácií a voľbe ich povolania.

     7. Podieľať sa na tvorbe a realizácií intervenčných a rozvíjajúcich programov na eliminovanie nežiaduceho správania a realizovať účinné postupy na riešenie sociálno-patologických javov a kriminality, s cieľom naučiť žiakov niesť zodpovednosť za svoje činy.

     8. Uskutočňovať opatrenia na zamedzenie a elimináciu šikanovania v škole, zvýšiť pocit bezpečnosti u detí a rodičov. Prípady oprávneného podozrenia konzultovať a riešiť s vyškolenými odborníkmi centier výchovnej a psychologickej prevencie.

     9. Podávať žiakom maturitných ročníkov aktuálne informácie s prehľadom možnosti štúdia na vysokých školách a taktiež možnosti nadstavbového a po maturitného štúdia.

     10. V kariérnom poradenstve naučiť žiakov používať internetový program „Sprievodca svetom povolaní“ a aj iné vhodné poradenské a informačné služby.

     11. V spolupráci s CPPPaP pre SŠ v Košiciach zabezpečiť osvetovo-preventívne, diagnostické a poradenské aktivity. 

      

     Chráňme deti pred násilím

     Vedieť o rôznych formách násilia však nestačí, je potrebné vedieť aj kde a na koho je možné sa obrátiť. Aj z tohto dôvodu vznikla webová stránka www.detstvobeznasilia.gov.sk, ktorá je určená deťom, dospelým a dospelým pracujúcim s deťmi.

     Užitočné stránky: www.linkadeti.skkpppke.eu

      

     Pokyny na vypĺňanie prihlášok na VŠ:

     Údaje, ktoré nemáte overené alebo neviete ako vyplniť, zapíšte do prihlášky ceruzkou a poraďte sa s kariérnou poradkyňou školy (Mgr. Silvia Krížeková)!

     Pred odovzdaním prihlášok si skontrolujte, či sú vyplnené v súlade s pokynmi:

     • na webe vybranej univerzity skontrolujte, či daná škola vyžaduje, prípadne umožňuje elektronické prihlásenie na štúdium (lacnejšie a rýchlejšie);
     • prihlášku vyplniť čitateľne veľkým tlačeným písmom;
     • uviesť presný názov VŠ, fakulty, študijného programu;
     • hlásite sa na bakalársku formu štúdia (pozor, sú aj výnimky, je potrebné formu štúdia si overiť);
     • zistiť počet prihlášok na jednu fakultu, t. j. zistiť, či je možné uviesť na jednej prihláške viac fakúlt, študijných programov;
     • doplniť jazyk, ak prijímacie pohovory sú aj z cudzieho jazyka a nebudete ho študovať ako študijný program;
     • v položke Forma štúdia treba doplniť slovom denná alebo externá podľa informácie o možnostiach štúdia;
     • v položke Metóda štúdia doplňte slovom prezenčná alebo dištančná, alebo kombinovaná podľa informácie o možnostiach štúdia; spravidla ide o prezenčnú;
     • predmety vpisovať podľa vysvedčenia, vpisujete koncoročné známky z prvého, druhého a tretieho ročníka, niektoré školy chcú i 1. polrok 4. ročníka, ak pokyny VŠ nie sú iné - správanie sa nepíše;
     • nezabudnúť uviesť prílohy, ak ich VŠ žiada (napr. životopis, overenú kópiu vysvedčenia, ...);
     • stupeň dosiahnutého vzdelania: 5;
     • vyčiarknuť políčka, ktoré nevypisujete, ale pozor nevyčiarknuť údaje o MS - prihlásené predmety plus úroveň;
     • doplniť údaje o maturitnej skúške - prihlásené predmety a úroveň v prípade CJ;
     • životopis by mal byť štruktúrovaný, ak nie je VŠ žiadané inak;
     • nezabudnúť nalepiť ústrižok poštového poukazu o zaplatení manipulačného poplatku, výpis z účtu o bankovom prevode na účet fakulty (kópiu si odložiť);
     • nezabudnúť na podpis a dátum na 3. strane prihlášky;
     • zistiť, či vami zvolená VŠ vyžaduje potvrdenie od lekára;
     • podľa požiadaviek univerzity si urobte kópie vysvedčení zo strednej školy, ktoré dáte overiť u notára alebo na matrike v obecnom či mestskom úrade;
     • údaje neprepisovať!
     • pokiaľ prihlášku na VŠ neodnesiete osobne, odporúčam ju poslať ako doporučený list;

      

     Akademický rok: 2022/2023 (budúci akademický rok na VŠ)

     Základné údaje o škole:

     Názov školy: Gymnázium  Milana Rastislava Štefánika                      
     Ulica a číslo: Nám. L. Novomeského 4
     Mesto: Košice
     PSČ: 042 24
     Kód strednej školy (IČO): 000 160 971


     Osemročné gymnázium:

     Kód študijného odboru: 7902 J00
     Študijný odbor: gymnázium – osemročné štúdium

      

     Štvorročné gymnázium:

     Kód študijného odboru: 7902 J00
     Študijný odbor: gymnázium

      

     Bilingválne gymnázium:

     Kód študijného odboru: 7902 J74
     Študijný odbor: gymnázium – bilingválne štúdium

      

     Osobné údaje, známky a priemery Vám skontroluje triedny učiteľ, potom prihlášku dáte na kontrolu kariérnemu poradcovi, ktorý overí správnosť, podpíše a dá pečiatku školy.

      

     Vyplnenie prihlášky si nenechávajte na poslednú chvíľu!
     Jej vypĺňanie uskutočnite v časovom predstihu!
     Vyhnete sa tak stresu alebo chybám pri jej vyplnení.
     Ustrážte si termín jej podania na VŠ!

     Veľa šťastia pri výbere správnej vysokej školy Vám praje Váš výchovný poradca.

     Prihlášky na VŠ v Českej republike:

     Ako získať prihlášku

     • tlačivo prihlášky možno zakúpiť len v ČR
     • napísať žiadosť o zaslanie tlačiva prihlášky na fakultu vybranej VŠ
     • stiahnuť na internete
     • vyplniť a zaslať elektronickú formu prihlášky (sú na stránkach VŠ)

     Ako vyplniť prihlášku
     Požadované údaje sú identické ako na slovenskej prihláške. Odlišné sú len nasledovné údaje:

     • IZO – naše IČO (000160971)
     • JKOV – kód študijného zamerania (je na vysvedčení)

     Všeobecné gymnázium: 7902 J00

     Osemročné gymnázium: 7902 J00

     Bilingválne gymnázium: 7902 J74

     • KKOV – nevyplniť

     Pri vypĺňaní elektronickej prihlášky nevypĺňať naše IČO, ale treba dať kód zahraničného študenta (nájdete v možnostiach).

     Prihláška na VŠ:

     www.prihlaskavs.sk

     Informácie o VŠ:

                www.trendyprace.sk

      

     Návratka pre absolventov:

     Návratka pre absolventov

     Meno a priezvisko:                             .....................................................................................

     Trieda:                                                .....................................................................................

     Školský rok ukončenia štúdia:           .....................................................................................

     Po skončení strednej školy:

     1. bol som prijatý/á na tieto vysoké školy (uveď názov univerzity, fakulty a študijného odboru):
      1. ..................................................................................................................................................
      2. ..................................................................................................................................................
      3. ..................................................................................................................................................
      4. ..................................................................................................................................................
      5. ..................................................................................................................................................

     (v prípade, že ste prijatý/á na viac škôl, prosím vyznačte školu, na ktorej ste sa rozhodli študovať)

     1. nebol som prijatý/á na žiadnu vysokú školu
     2. a/ študujem v pomaturitnom štúdiu (uveďte školu a odbor)   ..............................................................................
     3. b/ pracujem (uveďte názov firmy)  ....................................................................................
     4. c/ som nezamestnaný/á a evidovaný na Úrade práce

      

     Umiestnenie absolventov Gymnázia Milana Rastislava Štefánika v Košiciach na VŠ:  

     www.uplatnenie.sk