• Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

    •  
     Národný projekt: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

                        

     Ciele projektu: 

      

     1. vybudovanie a vytvorenie funkčnej technologickej platformy, ako základu pre elektronický vzdelávací systém,

     2. uvedenie elektronických služieb do prevádzky,

     3. zriadenie a vybavenie digitálnych tried a prispôsobenie digitálneho obsahu,

     4. vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov.

      

     Hlavný cieľ projektu: vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky.

      

     Ide najmä o implementáciu informačného systému s elektronickými službami vybranými v rámci predmetného projektu, zriadenie a vybavenie digitálnych tried, prispôsobenie digitálneho obsahu a v neposlednom rade aj o vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov. Cieľ projektu bude dosiahnutý naplnením špecifických cieľov projektu, ktoré zabezpečí realizácia jednotlivých aktivít projektu.

      

     Špecifické ciele projektu:

      

     1. modernizácia vzdelávacieho procesu s cieľom skvalitniť pripravenosť žiakov končiacich predprimárne, primárne a sekundárne vzdelanie,

     2. implementácia vybraných elektronických služieb pokrývajúcich životné situácie občana súvisiace s prístupom k vzdelaniu a možnosti elektronizácie s nimi súvisiacich procesov MŠVVŠ SR,

     3. prepojenie školského vzdelávania a domácej prípravy žiaka za účasti rodičov a vytvorenie systému eGOV služieb a digitálneho vzdelávacieho procesu,

     4. vytvorenie elektronickej podpory pre procesy vzdelávacieho systému regionálneho školstva, moderného vyučovania a digitálnej triedy.

      

     Vlastné námety školy na projekty využitia tabletov na škole:
      

     Francúzsky jazyk: Jazyková príprava na úrovne B1 a B2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky na báze autentických digitálnych dokumentov.

      

     Plán realizačnej fázy: zahŕňa ročníky VI.O - VIII.O osemročného štúdia v rámci každého školského roka.

      

     Výstup aktivity:

      

     1. jazyková úroveň B2 z francúzskeho jazyka pri ukončení štúdia na gymnáziu

     2. maturitná skúška z francúzskeho jazyka na úrovni B2 Spoločného európskeho referenčného
     rámca pre jazyky

     3. medzinárodná skúška DELF úrovne B1 a B2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (uskutočňovaná každoročne v dvoch termínoch v našej inštitúcii na základe medzinárodných zmlúv)

      

     Trvanie realizácie projektu: od 22.11.2013 do 30.09.2015