• Erasmus

    •  

     Projekt: Erasmus +

      

     Kľúčová akcia 1 – Mobilita jednotlivcov


     Táto kľúčová akcia podporuje mobilitu študentov a zamestnancov: príležitosti pre študentov, účastníkov vzdelávania, mladých ľudí a dobrovoľníkov a tiež pre profesorov, učiteľov, školiteľov, pracovníkov s mládežou, zamestnancov vzdelávacích inštitúcií a organizácií občianskej spoločnosti, aby získali študijné a/alebo profesionálne skúsenosti v inej krajine.

      

     Pokiaľ ide o zamestnancov, pracovníkov s mládežou a profesionálov pôsobiacich v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, očakáva sa, že činnosti mobility docielia tieto výsledky:


     1. lepšie kompetencie zúčastnených prepojené s ich profesijnými profilmi (výučba, odborná príprava, práca s mládežou atď.),
     2. hlbšie porozumenie postupom, politikám a systémom v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy alebo mládeže v jednotlivých krajinách,
     3. väčšia schopnosť odštartovať zmeny v príslušných vzdelávacích organizáciách, pokiaľ ide o modernizáciu a medzinárodnú otvorenosť,
     4. hlbšie porozumenie vzájomných prepojení medzi formálnym a neformálnym vzdelávaním, odbornou prípravou a trhom práce,
     5. lepšia kvalita práce a činností vykonávaných v prospech študentov, účastníkov vzdelávania, učňov, žiakov, dospelých študentov, mladých ľudí a dobrovoľníkov,
     6. hlbšie porozumenie a lepšia schopnosť reagovať na sociálnu, jazykovú a kultúrnu rozmanitosť,
     7. lepšia schopnosť riešiť potreby znevýhodnených osôb,
     8. väčšia podpora a propagácia činností mobility u študentov,
     9. väčšie možnosti z hľadiska profesionálneho a kariérneho rozvoja,
     10. lepšie kompetencie v oblasti cudzích jazykov,
     11. väčšia motivácia a uspokojenie v každodennej práci

      

     ROK 2019

     Prázdniny sú predovšetkým obdobím oddychu od školských lavíc, ale pre niektorých našich kolegov aj priestorom, keď si rozširujú vlastné vedomosti a rozvíjajú kompetencie potrebné za školskou katedrou. Aj toto leto 2019 naše tri kolegyne nadšene vycestovali na prelome júla a augusta do prímorského mestečka Scarborough vo Veľkej Británii a aktívne participovali na troch metodických kurzoch. Školenia s názvom: Language and methodology for teachers of English language – blended approach, Effective use of technology in teaching Content and language integrated learning poskytla vzdelávacia inštitúcia Anglolang Scarborough www.anglolang.com s dlhoročnou tradíciou metodických kurzov.

     Školenia prebehli vďaka finančnej podpore Erasmus plus, ochote pedagógov prerušiť čas oddychu v rodinnom kruhu a podstúpiť takúto intenzívnu formu vzdelávania a podpore vedenia gymnázia. Kolegyniam týmto patrí za nás všetkých obrovská vďaka. Pozrite si fotodokumentáciu. (Uverejnené 02.10.2019)

      

     Silvia Krížeková

     GMRŠKE koordinátor pre Erasmus+, mobilita KA101 školské vzdelávanie www.erasmusplus.sk