• Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách

    •  

     Projekt: Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ

      

     Operačný program: Vzdelávanie

      

     Základným zámerom projektov je pripraviť učiteľov na aktívnu realizáciu školskej reformy - prispôsobenie vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti.

      

     Špecifickými cieľmi projektov je inovovať a modernizovať obsah, metódy a výstupy vyučovacieho procesu pre nové kompetencie práce v Modernej škole 21. storočia. Zároveň je cieľom zvyšovať podiel učiteľov participujúcich na programoch ďalšieho vzdelávania s cieľom získania a rozvoja ich kompetencií potrebných pre vedomostnú spoločnosť. 

      

     Moduly vzdelávania učiteľov: 

      

     Modul 1: Digitálna gramotnosť učiteľa
      

     (v rozsahu 6 a 12 prezenčných hodín): cieľom modulu bolo vytvorenie rovnakej „štartovacej pozície“ v oblasti všeobecnej digitálnej gramotnosti pre zapojených učiteľov (získanie či ďalší rozvoj digitálnej gramotnosti, ktorej súčasťou sú napr. aj rozvoj kompetencií učiteľa pre celoživotné vzdelávanie, spoznanie otázok bezpečnosti a rizík pre žiakov učiacich sa vo virtuálnom priestore a pod.)

      

     Modul 2: Moderná didaktická technika v práci učiteľa
      

     (v rozsahu 18 hodín prezenčne): cieľom modulu je oboznámenie účastníkov s modernou didaktickou technikou (IKT), jej efektívnym používaním vo vzdelávacom procese. Učitelia sa okrem iného oboznamujú s didaktikou práce s obrázkami, animáciami, grafmi, s multimédiami, zvukom, fotografiou a hudbou, s didaktikou práce s internetom, s didaktikou riadenia digitálnych zariadení, spoznávajú nové formy organizovania vzdelávacieho procesu na báze využívania interaktívnych tabúľ, vrátane alternatívnych vzdelávacích systémov a technológií (využívanie videokonferencií, IPTV riešení, blogov, nástrojov pre kolaboratívnu prácu a pod.).

      

     Modul 3: Využitie IKT v danom predmete
      

     (v rozsahu 30 hodín): cieľom je vytvorenie tak vlastného kontextu modernizácie vzdelávania vo vybraných predmetoch (vytvoriť vlastné didaktické modely aplikácií IKT do vyučovania v uvedených predmetoch), ako aj zoznámiť sa s príkladmi modelov aplikácií digitálneho obsahu s podporou IKT do vyučovania na ZŠ a ŠŠ.

     Tento modul predstavuje vlastné jadro metodickej prípravy účastníkov vzdelávania. Obsah je primerane a vhodne zostavený pre potreby jednotlivých cieľových skupín – učiteľov vybraných predmetov.