• FRJ Erasmus+

    • Gymnázium Milana Rastislava Štefánika je od 1.9.2020 zapojené do 2- ročného projektu pod názvom: „Učíme sa spolu, francúzština nás spája“ /2020-1-SK01-KA101-078052/, ktorý uspel vo výberovej procedúre na rok 2020 v rámci programu Erasmus Plus pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. Ide o prvý projekt takéhoto typu na Slovensku – konzorcium, ktoré spája 12 škôl rozličného zamerania so spoločným záujmom o podporu výučby francúzskeho jazyka, pričom jednotlivé školy majú rozličné skúsenosti s medzinárodnou spoluprácou a zapájaním sa do národných projektov.

     Riešiteľom projektu je Gymnázium Jána Hollého v Trnave. Naše gymnázium je jednou z 12 škôl, ktoré sa na projekte podieľajú.

     Cieľom projektu je podpora vyučovania francúzskeho jazyka, rozšírenie spolupráce škôl na Slovensku a v zahraničí, implementácia nových trendov v učení i v učení sa cudzích jazykov, podpora diverzity cudzích jazykov a kooperácia v medzinárodnom meradle.

    • 1. rok projektu

    • November 2020 – jún 2021: online vzdelávanie 15 učiteľov z 12 škôl z celého Slovenska organizované v spolupráci s inštitúciou Francophonia (Francúzsko), úspešne zavŕšené získaním atestácií o absolvovaní vzdelávania.

     https://www.francophonia.com/

     18. júl 2021 – 31. júl 2021: Nice /Francúzsko/ - metodický kurz pre učiteľov francúzskeho jazyka – 12 učiteľov z rozličných slovenských škôl sa zúčastnilo vzdelávania vo FRJ zameraného na inováciu metodológie vyučovania, kreativitu a rozvíjanie multikultúrnych vzťahov podľa potrieb každého účastníka.

    • 2. rok projektu

    • 13. jún 2022 - 17. jún 2022: JOB SHDW Rokycany – observačná stáž v Českej republike, Rokycany

     4. júl 2022 – 15. júl 2022: Nice /Francúzsko/ - metodický kurz pre učiteľov francúzskeho jazyka – 2 učitelia z GMRŠ sa zúčastnia vzdelávania vo FRJ zameraného na inováciu metodológie vyučovania, kreativitu a rozvíjanie multikultúrnych vzťahov podľa potrieb každého účastníka.