• Orgány školy

    Gymnázium Milana Rastislava Štefánika patrí medzi najstaršie stredné školy na východnom Slovensku, do roku 1858 bolo jedinou strednou školou v Košiciach a do roku 1918 jediným klasickým gymnáziom v tomto meste.
   • Orgány školy

     • Rada školy
     •  

      Rada školy alebo rada školského zariadenia sa ustanovuje na svojom ustanovujúcom zasadnutí v základných školách, v stredných školách, v učilištiach, v špeciálnych školách, v základných umeleckých školách a v školských zariadeniach podľa osobitného predpisu.

       

      Rada školy nášho gymnázia na obdobie rokov 2020 - 2024:

      Zástupcovia rodičov:

      1. Mgr. Ingrid Čupová
      2. Ing. Antonín Novysedlák
      3. Ing. Radoslav Vilček

       
      Zástupcovia z odboru školstva:
      1. JUDr. Matej Drotár
      2. RNDr. Martin Kotlár, PhD.
      3. Ing. Adriána Némethová
      4. PhDr. Júlia Polačeková


      Zástupcovia z pedagógov:
      1. Mgr. Erika Bekecsová - Zvarillo
      2. Mgr. Zuzana Calvet

       Zástupca THP:
      1. Alena Mihoková

      Zástupca žiakov:
      1. Ajjúb Tomi

     • RZ pri gymnáziu
     •  

      Aj pri našej škole funguje rodičovské združenie, ktoré je dobrovoľným združením rodičov. Jeho hlavnou činnosťou je spolupráca s vedením školy, pedagogickými aj nepedagogickými zamestnancami pri výchove a vzdelávaní žiakov školy. Pôsobenie rodičovského združenia pri škole zabezpečuje ochranu záujmov rodičov detí ako osôb primárne zodpovedných za výchovu a vzdelávanie detí.

       

      Členmi výboru rodičovského združenia pri gymnáziu sú zvolení zástupcovia rodičov jednotlivých tried.

       

      Číslo účtu RZ pri Gymnáziu Milana Rastislava Štefánika v Košiciach:

      SK 18 1100 0000 0026 2481 4554

       

      IČO: 17319617/2421

       

      Meno a priezvisko štatutára: Dana Szabová

       

      Zapisnica_zo_zasadnutia_vyboru_RZ_2022_(3).pdf

       

      Zmluvy:

      Zmluva_2016_01.pdf

      Zmluva_2016_02.pdf

     • Žiacka školská rada
     •  

      ŽŠR reprezentuje žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy. Je to štruktúra, ktorá poskytuje možnosť získania praktických skúseností participatívneho alebo angažovaného demokratického občianstva v konfrontácii s deklarovanou výchovou a vzdelávaním k občianstvu vo viacerých všeobecných i špecifických učebných predmetoch v škole.
       

      Základné úlohy členov ŽŠR

      vyjadrujú sa k podstatným otázkam, návrhom, opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania podieľajú sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku predkladajú riaditeľovi a vedeniu školy návrhy a stanoviská, na ktorých sa dohodli organizujú vlastné aktivity podľa záujmu, schopností, možností študentov organizujú tradičné podujatia školy /imatrikulácia, ples, .../. Spolupracujú pri organizovaní žiackych športových aktivít riešia problémy žiakov v škole zlepšujú komunikáciu a informovanosť medzi žiakmi, učiteľmi, vedením rozvíjajú u žiakov organizačné a komunikačné schopnosti podieľajú sa na obraze školy, stávajú sa lojálnymi so svojou školou

      ŽŠR, jej zriadenie, činnosť, náplň, úlohy a. i. definuje Zákon 596 z 5. novembra 2003 o štátnej správe v škole a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
       

      Úlohy koordinátora ŽŠR

      koordinátor je partnerom študentov sprostredkuje komunikáciu žiakov s vedením je pre žiakov zdrojom informácii, poskytuje im možnosti participovať zjednocuje žiacky kolektív školy spolupracuje s triednymi učiteľmi zabezpečuje zahrnutie nákladov na činnosť ŽŠR do rozpočtu školy podporuje dobrovoľnícke činnosti mládeže so zreteľom na posilňovanie solidarity mladých ľudí a zapojenia sa ako zodpovedných občanov osobitný dôraz kladie na rozvoj neformálneho vzdelávania, ktorého súčasťou je aj zvýšenie povedomia o ochrane životného prostredia pomáha žiakom organizovať kultúrno-spoločenské aktivity a aktivity výchovno-vzdelávacieho charakteru

      Harmonogram aktivít

      Členovia ŽŠR pod vedením koordinátora sa pravidelne každý štvrtok počas veľkej prestávky v učebni SJL stretávajú na zasadnutiach, riešia aktuálne problémy a pripravujú organizáciu dopredu plánovaných i neplánovaných aktivít. Koordinátorom ŽŠR je Mgr. Ľubica Fedorová. Členmi ŽŠR sú jednotliví zástupcovia tried.