• Novinky

      • INFORMÁCIA PRE RODIČOV

       Na webovom sídle školy sme zverejnili v sekcii Kontakty požadované informácie pre rodičov žiakov našej školy:

       Bankový účet RZ pri Gymnáziu Milana Rastislava Štefánika v Košiciach: SK 18 1100 0000 0026 2481 4554

       Darovací účet Gymnázia Milana Rastislava Štefánika v Košiciach: SK 39 8180 0000 0070 0010 8363

      • PREDNÁŠKA O MOŽNOSTIACH ŠTÚDIA MEDICÍNY

       V pondelok 12.09.2022 sa žiaci tried VI.O, VII.O a III.A zúčastnili na prednáške o možnostiach štúdia medicíny na Slovensku a v Čechách, ktorú si pre nás pripravila naša bývalá žiačka osemročného gymnázia Anna Mária Židovová, študentka 4. ročníka 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Prahe.

       Prednáška sa v jednotlivých triedach veľmi skoro preklenula do podnetnej diskusie o samotnom štúdiu medicíny, dôležitosti získavania jazykových certifikátov, možnostiach v programe Erazmus a do ďalších tém potrebných a dôležitých pre správnu voľbu štúdia po strednej škole a kariérového smerovania. Za organizáciu podujatia: M. Nohajová Frištiková