• Novinky

      • INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU

       1. Podanie prihlášky na strednú školu - link

       2. Prijímacie skúšky: kritériá na prijímacie skúšky, vzory testových úloh z matematiky a slovenského jazyka a literatúry - link

       3. Gymnázium Milana Rastislava Štefánika v Košiciach sa prezentuje aj na sociálnych sieťach:

       Facebook,

       Instagram,

       Youtube.

       4. Interaktívna prezentácia 8- ročného gymnázia: Po kliknutí na link PADLET sa Vám zobrazia všetky dôležité informácie (základné informácie o gymnáziu, termín podania prihlášok, vzorové testy zo slovenského jazyka a matematiky). Prostredníctvom videonahrávok, fotografií a iných interaktívnych dokumentov máte možnosť nazrieť do študentského života na škole a nahliadnuť do tried aj za zatvorenými dverami.  

      • CELOSLOVENSKÉ KOLO SÚŤAŽE RUSKÉ SLOVO

       Dňa 11.02.2022 sa konalo slávnostné otvorenie celoslovenskej súťaže Ruské slovo pod záštitou Zväzu Rusov v Košiciach a Ministerstva školstva SR.

       Naši žiaci: Šimon Jozef Kapusta a Alexandra Copková zo IV.RB triedy v online formáte otvorili 16. ročník súťaže milovníkov ruského slova piesne RUSKÉ SLOVO.

       Naše gymnázium reprezentoval vokálny súbor Družba s piesňou Потолок Ледяной, za ktorý získali cenu poroty a 1. miesto.

       V kategórii poézia prvé miesto a celkovým laureátom súťaže sa stal Šimon Jozef Kapusta. Ukážka.

       Gratulujeme.

      • PROJEKT PENIAZE ...

       Peniaze... Stretávame sa s nimi každý deň. Sú odmenou za prácu a prostriedkom na nákup a predaj čohokoľvek. Aj vďaka nim uspokojujeme svoje potreby. Čo tvorí ich hodnotu? Ako vzniká cena? Môže svet zbankrotovať? Kde a prečo sa vzali banky? Ako s nakladať s peniazmi?

       Odpovede na tieto a mnoho iných otázok hľadajú žiaci sekundy na Cvičeniach z matematiky celoročnou realizáciou zážitkového projektu Peniaze, z Fenoménov sveta www.fenomenysveta.sk

        

       Séria vzdelávacích videí BBC, interaktívnych cvičení, zážitkových aktivít im pomáha orientovať sa v zložitom  svete peňazí.

      • EKO OLYMPIÁDA

       Pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO slovenské o.z. Planet Lover spúšťa historicky prvú Ekoolympiádu pre základné a stredné školy. Ekoolympiáda je VEDOMOSTNÁ HRA, ktorá hravou formou vzdeláva žiakov a študentov v oblasti ochrany životného prostredia a klímy. Je to nový, inovatívny spôsob vzdelávania v environmentálnej výchove prostredníctvom digitálnej formy, ktorá je pre dnešných mladých ľudí najľahším spôsobom na získavanie vedomostí. 

       Informácie

       Ekoolympiáda je projekt realizovaný cez webovú aplikáciu hra.ekoolympiada.sk, ktorá je sprístupnená všetkým zdarma. Aplikácia sa spustila 1. februára 2022. Záujemcovia z radov žiakov 2. stupňa a študentov stredných škôl sa zaregistrujú a od toho momentu môžu on-line trénovať, čiže si vyskúšaťvedomosti a odpovedať na otázky. Každý týždeň je venovaný inej dôležitej téme ako napr. VODA, BIODIVERZITA, ODPAD, KLIMATICKÁ ZMENA.

       Koordinátorom environmentálnej výchovy na našom gymnáziu je p. Bozuľová.

      • INTERAKTÍVNA PREZENTÁCIA 8-ROČNÉHO GYMNÁZIA

       Po kliknutí na link PADLET sa Vám zobrazia všetky dôležité informácie (základné informácie o gymnáziu, termín podania prihlášok, vzorové testy zo slovenského jazyka a matematiky). Prostredníctvom videonahrávok, fotografií a iných interaktívnych dokumentov máte možnosť nazrieť do študentského života na škole a nahliadnuť do tried aj za zatvorenými dverami.  

       QR kód:

      • NOVÁ APLIKÁCIA "STREDNÁ"

       Od 10.02.2022 je k dispozícii nová mobilná aplikácia z dielne MŠVVŠ SR a OZ Digital League "STREDNÁ", ktorá sa dá zadarmo stiahnuť aj z App Store a rovnako sa nachádza aj v Obchode Google Play. Všetky informácie sú uvedené aj na stránke stredna.sk

       Digitálna pomôcka pozostáva z troch základných funkcií. Ide o zoznam škôl, ktorý obsahuje náhľad a detail stredných škôl. Používateľ v tejto sekcii môže školy vyhľadávať alebo vyfiltrovať na základe detailnej špecifikácie. Súčasťou detailov v rámci jednotlivých škôl sú kontaktné informácie, fotogaléria a ďalšie zaujímavé informácie o škole.

       Ďalšou funkciou je test osobnosti, ktorý používateľovi na základe 42 otázok vygeneruje typ osobnosti a vhodnú oblasť vzdelávania. Výsledok pomáha žiakovi s výberom budúceho štúdia a odhaľuje predispozície pre pracovnú kariéru. Výsledok testu taktiež zobrazuje charakterové vlastnosti používateľa typické pre daný typ osobnosti.

       Funkcia ,,Obľúbené“ umožňuje žiakovi vytvoriť si vlastný zoznam obľúbených škôl, ktoré si navolí. Táto sekcia má za úlohu pomôcť používateľovi ukladať, ale aj odstraňovať školy, nad ktorými uvažuje pri výbere svojej budúcej školy.

      • Z HISTÓRIE GYMNÁZIA

       Pod taktovkou dobrého riaditeľa

       PhDr. Ladislav Kučera, CSc. (1926-2020)     

             

       V roku 2020 nás navždy opustil PhDr. Ladislav Kučera, CSc. (1926-2020), slovenský jazykovedec a pedagóg, riaditeľ Gymnázia na Kováčskej 28 v Košiciach, ktoré bolo predchodcom súčasného Gymnázia M. R. Štefánika na Nám. L. Novomeského 4. V tomto roku by sa dožil jubilea 95 rokov. Jeho život je prepojením záujmu o kultúru slovenského jazyka a pedagogických a organizačných schopností. Plody jeho riaditeľskej práce pretrvávajú doteraz, a tak si pripomíname jeho osobnosť.

       Narodil sa 22. mája 1926 v Banskej Štiavnici, kde ukončil Učiteľský ústav so špecializáciou: slovenský jazyk, ruský jazyk a hudobná výchova. V rokoch 1951-1954 študoval na Slovenskej univerzite v Bratislave slovenský a ruský jazyk, v rokoch 1955-1958 pokračoval v ďalšom štúdiu na Vysokej škole pedagogickej v Prešove v odbore slovenský jazyk. V roku 1968 získal na Univerzite Komenského v Bratislave titul PhDr. a v roku 1976 hodnosť CSc. za dizertáciu z teórie vyučovania slovenského jazyka.

       Do povedomia obzvlášť na východnom Slovensku sa zapísal ako pedagóg. Po absolvovaní učiteľského ústavu pôsobil  ako stredoškolský odborný učiteľ (Trebišov, Čajkov, Geča, Slanec, Janík a i.), založil a ako riaditeľ viedol Jedenásťročnú strednú školu v Moldave nad Bodvou (1954-1961), premenenú neskôr na Strednú všeobecnovzdelávaciu školu a Základnú školu v Moldave nad Bodvou (1961-1971). Obetavo sa venoval študentom i pedagógom a viedol učiteľský divadelný súbor, učiteľský i žiacky spevácky zbor či hasičský dychový orchester.

       V rokoch 1971-1988 bol riaditeľom práve Gymnázia na Kováčskej ulici 28 v Košiciach. Viedol semináre slovenského jazyka a rozvíjal aj predmet svojej prirodzenej náklonnosti – hudbu. Založil a viedol školský spevácky zbor či študentský orchester. Pozornosť si zasluhuje rozsiahla rekonštrukcia budovy gymnázia, ku ktorej došlo práve z jeho iniciatívy – budova z 19. storočia prešla modernizáciou od kanalizácie, cez strešnú krytinu až po osvetlenie v triedach.

       Gymnázium sa pod jeho taktovkou dostalo na popredné miesta medzi školami v republike. Rozvíjalo bohatú kultúrnu, umeleckú i športovú činnosť študentov, ktorá sa prejavila aj na medzinárodnom poli, napr. víťazstvo tímu basketbalistiek na turnaji stredných škôl v Holandsku. Napriek obdobiu normalizácie vládlo v škole veľmi ľudské a pre študentov priaznivé prostredie, napr. sa neobmedzovala ich osobná a názorová sloboda alebo niekoľkí absolventi dostali každoročne odporúčanie na protestantské či katolícke bohoslovecké fakulty, medzi nimi napr. aj súčasný gréckokatolícky arcibiskup a eparcha prof. Prof. ThDr. Cyril Vasiľ, SJ, PhD.  Medzi ďalších významných absolventov  gymnázia patrili  napríklad prof. MUDr. Viliam Donič, CSc. z Lekárskej fakulty UPJŠ; prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., rektor Technickej univerzity v Košiciach; prof. Ing. Ján Pinka, CSc. z Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a technológií TUKE, prof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD., MPH z Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a mnohí ďalší.  

       V širšom morálnom kontexte si zasluhuje úctu postup riaditeľa L. Kučeru roku 1968, keď zabránil prepusteniu niekoľkých pedagógov po prejavení ich národných postojov.

        L. Kučera pôsobil aj ako riaditeľ Jazykovej školy na Kováčskej  ulici v Košiciach. Z jeho vysokoškolského pôsobenia spomeňme vyučovanie slovenského jazyka, rétoriky a pedagogiky na viacerých fakultách  UPJŠ v Košiciach. V rokoch 1960-1987 pôsobil ako odborný poradca Odboru školstva pre vyučovanie slovenského jazyka, v rokoch 1974-1986 ako člen umeleckej rady Štátneho divadla v Košiciach.

       Jeho jazykovedná činnosť zahŕňala množstvo článkov i samostatné publikácie a skriptá: Všestranné jazykové rozbory slovenčiny (1968), Druhy  jazykových rozborov slovenčiny (1971), O príčinách slabšej pripravenosti  žiakov zo slovenského jazyka  (1975), Zdokonaľujme sa v spisovnej slovenčine – pre osvetových pracovníkov a učiteľov (1980), Rétorika I. – príručka  pre  poslucháčov Právnickej  fakulty UPJŠ (1983), Rétorika II. – príručka pre poslucháčov Právnickej fakulty UPJŠ (1986), Výslovnosť desiatich európskych jazykov (1995). Venoval sa vybraným problémom slovenskej ortografie a morfológie, rétorike, fonetike, bol dlhoročným autorom rubriky Kultúra rodnej reči vo Východoslovenských novinách.

       Roku 1961 bol vyznamenaný titulom Vzorný učiteľ a ďalšími oceneniami. Pri príležitosti jubilea 90 rokov mu bola roku 2016 udelená Cena mesta Košice a Čestná cena predsedu Košického samosprávneho kraja. V ostatných rokoch ho ocenila medailou taktiež Matica slovenská a mesto Moldava nad Bodvou.

       Ladislav Kučera je príkladom toho, že pod taktovkou dobrého riaditeľa sa škole darí, zo študentov rastú osobnosti, ktoré neskôr pôsobia v krajine i vo svete, ktorý tak svojou činnosťou premieňajú k lepšiemu.

       Česť jeho pamiatke!

         Katarína Džunková