• Novinky

      • NOVÁ APLIKÁCIA "STREDNÁ"

       Od 10.02.2022 je k dispozícii nová mobilná aplikácia z dielne MŠVVŠ SR a OZ Digital League "STREDNÁ", ktorá sa dá zadarmo stiahnuť aj z App Store a rovnako sa nachádza aj v Obchode Google Play. Všetky informácie sú uvedené aj na stránke stredna.sk

       Digitálna pomôcka pozostáva z troch základných funkcií. Ide o zoznam škôl, ktorý obsahuje náhľad a detail stredných škôl. Používateľ v tejto sekcii môže školy vyhľadávať alebo vyfiltrovať na základe detailnej špecifikácie. Súčasťou detailov v rámci jednotlivých škôl sú kontaktné informácie, fotogaléria a ďalšie zaujímavé informácie o škole.

       Ďalšou funkciou je test osobnosti, ktorý používateľovi na základe 42 otázok vygeneruje typ osobnosti a vhodnú oblasť vzdelávania. Výsledok pomáha žiakovi s výberom budúceho štúdia a odhaľuje predispozície pre pracovnú kariéru. Výsledok testu taktiež zobrazuje charakterové vlastnosti používateľa typické pre daný typ osobnosti.

       Funkcia ,,Obľúbené“ umožňuje žiakovi vytvoriť si vlastný zoznam obľúbených škôl, ktoré si navolí. Táto sekcia má za úlohu pomôcť používateľovi ukladať, ale aj odstraňovať školy, nad ktorými uvažuje pri výbere svojej budúcej školy.

      • Z HISTÓRIE GYMNÁZIA

       Pod taktovkou dobrého riaditeľa

       PhDr. Ladislav Kučera, CSc. (1926-2020)     

             

       V roku 2020 nás navždy opustil PhDr. Ladislav Kučera, CSc. (1926-2020), slovenský jazykovedec a pedagóg, riaditeľ Gymnázia na Kováčskej 28 v Košiciach, ktoré bolo predchodcom súčasného Gymnázia M. R. Štefánika na Nám. L. Novomeského 4. V tomto roku by sa dožil jubilea 95 rokov. Jeho život je prepojením záujmu o kultúru slovenského jazyka a pedagogických a organizačných schopností. Plody jeho riaditeľskej práce pretrvávajú doteraz, a tak si pripomíname jeho osobnosť.

       Narodil sa 22. mája 1926 v Banskej Štiavnici, kde ukončil Učiteľský ústav so špecializáciou: slovenský jazyk, ruský jazyk a hudobná výchova. V rokoch 1951-1954 študoval na Slovenskej univerzite v Bratislave slovenský a ruský jazyk, v rokoch 1955-1958 pokračoval v ďalšom štúdiu na Vysokej škole pedagogickej v Prešove v odbore slovenský jazyk. V roku 1968 získal na Univerzite Komenského v Bratislave titul PhDr. a v roku 1976 hodnosť CSc. za dizertáciu z teórie vyučovania slovenského jazyka.

       Do povedomia obzvlášť na východnom Slovensku sa zapísal ako pedagóg. Po absolvovaní učiteľského ústavu pôsobil  ako stredoškolský odborný učiteľ (Trebišov, Čajkov, Geča, Slanec, Janík a i.), založil a ako riaditeľ viedol Jedenásťročnú strednú školu v Moldave nad Bodvou (1954-1961), premenenú neskôr na Strednú všeobecnovzdelávaciu školu a Základnú školu v Moldave nad Bodvou (1961-1971). Obetavo sa venoval študentom i pedagógom a viedol učiteľský divadelný súbor, učiteľský i žiacky spevácky zbor či hasičský dychový orchester.

       V rokoch 1971-1988 bol riaditeľom práve Gymnázia na Kováčskej ulici 28 v Košiciach. Viedol semináre slovenského jazyka a rozvíjal aj predmet svojej prirodzenej náklonnosti – hudbu. Založil a viedol školský spevácky zbor či študentský orchester. Pozornosť si zasluhuje rozsiahla rekonštrukcia budovy gymnázia, ku ktorej došlo práve z jeho iniciatívy – budova z 19. storočia prešla modernizáciou od kanalizácie, cez strešnú krytinu až po osvetlenie v triedach.

       Gymnázium sa pod jeho taktovkou dostalo na popredné miesta medzi školami v republike. Rozvíjalo bohatú kultúrnu, umeleckú i športovú činnosť študentov, ktorá sa prejavila aj na medzinárodnom poli, napr. víťazstvo tímu basketbalistiek na turnaji stredných škôl v Holandsku. Napriek obdobiu normalizácie vládlo v škole veľmi ľudské a pre študentov priaznivé prostredie, napr. sa neobmedzovala ich osobná a názorová sloboda alebo niekoľkí absolventi dostali každoročne odporúčanie na protestantské či katolícke bohoslovecké fakulty, medzi nimi napr. aj súčasný gréckokatolícky arcibiskup a eparcha prof. Prof. ThDr. Cyril Vasiľ, SJ, PhD.  Medzi ďalších významných absolventov  gymnázia patrili  napríklad prof. MUDr. Viliam Donič, CSc. z Lekárskej fakulty UPJŠ; prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., rektor Technickej univerzity v Košiciach; prof. Ing. Ján Pinka, CSc. z Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a technológií TUKE, prof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD., MPH z Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a mnohí ďalší.  

       V širšom morálnom kontexte si zasluhuje úctu postup riaditeľa L. Kučeru roku 1968, keď zabránil prepusteniu niekoľkých pedagógov po prejavení ich národných postojov.

        L. Kučera pôsobil aj ako riaditeľ Jazykovej školy na Kováčskej  ulici v Košiciach. Z jeho vysokoškolského pôsobenia spomeňme vyučovanie slovenského jazyka, rétoriky a pedagogiky na viacerých fakultách  UPJŠ v Košiciach. V rokoch 1960-1987 pôsobil ako odborný poradca Odboru školstva pre vyučovanie slovenského jazyka, v rokoch 1974-1986 ako člen umeleckej rady Štátneho divadla v Košiciach.

       Jeho jazykovedná činnosť zahŕňala množstvo článkov i samostatné publikácie a skriptá: Všestranné jazykové rozbory slovenčiny (1968), Druhy  jazykových rozborov slovenčiny (1971), O príčinách slabšej pripravenosti  žiakov zo slovenského jazyka  (1975), Zdokonaľujme sa v spisovnej slovenčine – pre osvetových pracovníkov a učiteľov (1980), Rétorika I. – príručka  pre  poslucháčov Právnickej  fakulty UPJŠ (1983), Rétorika II. – príručka pre poslucháčov Právnickej fakulty UPJŠ (1986), Výslovnosť desiatich európskych jazykov (1995). Venoval sa vybraným problémom slovenskej ortografie a morfológie, rétorike, fonetike, bol dlhoročným autorom rubriky Kultúra rodnej reči vo Východoslovenských novinách.

       Roku 1961 bol vyznamenaný titulom Vzorný učiteľ a ďalšími oceneniami. Pri príležitosti jubilea 90 rokov mu bola roku 2016 udelená Cena mesta Košice a Čestná cena predsedu Košického samosprávneho kraja. V ostatných rokoch ho ocenila medailou taktiež Matica slovenská a mesto Moldava nad Bodvou.

       Ladislav Kučera je príkladom toho, že pod taktovkou dobrého riaditeľa sa škole darí, zo študentov rastú osobnosti, ktoré neskôr pôsobia v krajine i vo svete, ktorý tak svojou činnosťou premieňajú k lepšiemu.

       Česť jeho pamiatke!

         Katarína Džunková

         

        

      • SÚŤAŽ RUSKÉ SLOVO

       V dňoch 25.01. a 26.01.2022 sa konal 16. ročník krajskej súťaže RUSKÉ SLOVO pod záštitou Zväzu Rusov zastúpenou pani Mgr. Natáliou Alexandrovnou Dostovalovou a pod patronátom Gymnázia Milana Rastislava Štefánika v Košiciach.

       Napriek náročnej epidemiologickej situácii bola obľúbená súťaž milovníkov ruskej poézie, prózy a hudby  zorganizovaná a prebiehala v online priestore.

       Deväťdesiatsedem žiakov základných a stredných škôl Košického kraja odoslalo svoje nahrávky súťažných vystúpení, na mailovú adresu Ruského slova, ktoré  ohodnotila  porota  zastúpená hlavným koordinátorom súťaže: Mgr. Adrianou Lauffovou a členmi Mgr. Danicou Hanudelovou, Mgr. Barborou Bystrou, Mgr. Tobiášom Štofančíkom a Mgr. Tatianou Ponickou.

       Mladí speváci a recitátori obohatili náš momentálne uzavretý svet znemožňujúci kultúrne vyžitie a sociálny kontakt. O to väčšiu radosť sme mali zo skutočnosti, že deti epidémia neodradila, a že láska k ruskej reči a kultúre prekonala aj vírus. Všetkým srdečne blahoželáme.

       2. miesto: III. kategória (slovenské prostredie) - poéziaPETRA STEIN /pripravovala J. Meľuchová/

       1. miesto: III. kategória (ruské prostredie) - poéziaJOZEF ŠIMON KAPUSTAktorý  zároveň získal titul LAUREÁT SÚŤAŽE /pripravovala A. Lauffová/ 

       1. miesto: III. kategória (skupinový spev) - vokálny súbor DRUŽBA, ktorý piesňou Потолок ледняной slávnostne uzavrel krajskú súťaž. /pripravovali Ljubov Gerusova, Adriana Lauffová/

       Najlepší speváci a recitátori postupujú na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční 11. februára 2022.                                              Tešíme sa a držíme prsty!

      • ÚSPECH ŽIAKOV III.RB TRIEDY

       Žiaci III.RB triedy Šimon MatiasAlexandra Copková úspešne ukončili vzdelávanie na úrovni C1 v "Otvorenom ruskom prostredí" organizovanom Ministerstvom školstva Ruskej federácie. Srdečne blahoželáme!

      • ATELIÉR PEČENIA

       Dňa 05. januára 2022 sa uskutočnil online ateliér pečenia, na ktorom sme pripravili pre svojich blízkych typický francúzsky trojkráľový koláč.

       Tento zákusok sa tradične konzumuje 06. januára a osoba, ktorá si v ňom nájde “fazuľku” dostane korunu a stáva sa kráľom alebo kráľovnou dňa.

       Viac informácií o tomto sviatku nájdete tu: info. Histoire: La galette des rois - Les carnets de Julie

        

      • ÚSPECHY V ONLINE KVÍZOCH

       Koncom decembra Ruské centrum vedy a kultúry ROSSOTRUDNIČESTVO v Bratislave vyhlásilo online kvíz pre žiakov slovensko – ruských bilingválnych gymnázií "Nie v sile je Boh, ale v pravde.“ Kvíz bol venovaný 8oo-tému výročiu štátnika, veliteľa starovekej Rusi, novgorodského kniežaťa a neskôr veľkokniežaťa Vladimírskeho ALEXANDRA NEVSKÉHO.
       Žiak IV.RB Šimon Jozef Kapusta získal spomedzi 8 bilingválnych gymnázií na Slovensku 1. miesto. Víťazovi blahoželáme a prajeme veľa zdravia a úspechov.

        

       Ruský dom vedy a kultúry v Bratislave vyhlásil kvíz pre žiakov – rusistov, venovanému Dňu geografie a 175. výročiu narodenia ruského cestovateľa a etnografa  Nikolaja Nikolajeviča Miklukho-Maclaya.

       Di kvízu sa zapojilo dvanásť študentov slovensko – ruskej bilingválnej sekcie z III.RB, IV.RB a V.RB triedy. Všetci sa stali úspešnými riešiteľmi kvízu a žiačka Vanda Bakajszová zo 100 bodov získala neuveriteľných 99. Vande a všetkým účastníkom srdečne blahoželáme!

      • PYTAGORIÁDA

       Dňa 09.12.2021 sa na celom Slovensku uskutočnili školské kolá postupovej súťaže Pytagoriáda, ktorá rozširuje a prehlbuje vedomosti žiakov v matematike. Úspešným riešiteľom sa stáva ten, kto vyrieši minimálne 10 úloh z 15.  24 žiakov našej školy (z prímy, sekundy a tercie) riešilo úlohy Pytagoriády vo svojej kategórii online. No a toto sú úspešní riešitelia: v kategórii P6: Richard Mitrík, Oliver Redžepovič, Sára Sabolová, v kategórii P7: Branislav Greš, Juraj Boda, Peter Zavacký, Karin Bikárová, v kategórii P8: Jakub Vasky. Blahoželáme.

       Okresné kolo Pytagoriády sa uskutoční 30.03.2022. Postupujúcich žiakov budú pozývať do okresného kola okresné komisie Pytagoriády. Potom tu uvidíme, ktorí naši žiaci sú pozvaní. O registrácii budú vybraní úspešní riešitelia školského kola včas infomovaní.

      • ZÁŽITKAMI K POVOLANIU

       Dovoľujeme si Vás upozorniť na pripravovanú akciu týždeň online aktivít – ZÁŽITKAMI K POVOLANIU pre žiakov, pedagógov a rodičov, ktorú pripravujú Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Košickom kraji. Webináre/Workshopy sa uskutočnia v týždni od 10.01.2022 – 14.01.2022.

       Bližšie informácie, harmonogram aktivít ich anotácie a prihlasovanie na konkrétne aktivity nájdete na webovej stránke centra: www.centrumke.sk/zazitkamikpovolaniu alebo na www.centrumke.sk.

      • ZBIERKA PRE OPUSTENÉ ZVIERATÁ

       Zbierka pre opustené zvieratká bola veľmi úspešná. Vyzbieralo sa mnoho potravín a potrebných vecí, ktoré pomôžu zvieratkám prekonať zimné obdobie.

       Všetky vyzbierané veci skončili v zvieracom útulku Malá farma. Vyzbieralo sa 124,30 eur.

       Všetkým prispievateľom veľmi pekne ďakujeme. 

      • PREVENTÍVNA TÉMA: AKO SA LIEČI ZÁVISLOSŤ U MLADÝCH ĽUDÍ?

       Pred pár týždňami sme sa v PODCASTE so psychologičkou Barborou Kuchárovou dozvedeli, že drogy sú neustále súčasťou našej spoločnosti. Vznik závislostí vo všeobecnosti, ale najmä u mladých ľudí teda vôbec nie je nezvyčajným javom. Preto sme sa rozhodli pozrieť aj na to, ako prebieha liečba takéhoto ochorenia.

       Inštitúcie na to určené sa totiž volajú resocializačné zariadenia. To je podobne ako „psychiatrická nemocnica“ pomerne odstrašujúci pojem, zvlášť po kauzách z nedávnej minulosti. A môže za to aj fakt, že resocializačné zariadenia sú uzavreté systémy a zvonka poriadne neviete, čo sa tam deje. Má to však svoj dôvod.

       Totiž to, čo pomáha mladým ľuďom pri liečbe závislostí najviac je prísny režim a život v komunite ľudí s rovnakým ochorením. Preto sa to na prvý pohľad javí tak tajomne. Kto túto skúsenosť nemá, jednoducho týchto ľudí nepochopí a oni rovnako nepochopia jeho, preto sa zdanlivo uzatvárajú. To im však pomáha navzájom si pomáhať a podporovať sa v živote bez drog. Presne tak to funguje aj v resocializačnom zariadení v Tomkoch, ktoré už dvadsať rokov prevádzkuje nezisková organizácia ROAD.

       Do štúdia ipcko.sk prijala pozvanie riaditeľka ROAD a sociálna pracovníčka Anna Hannikerová, ktorá ochotne a podrobne opísala ako sa k nim dieťa, či mladý človek dostane, aké procesy tomu predchádzajú, ako prebieha každodenný život a liečba, ale aj to, ako sa im darí pracovať s rodinou závislého klienta a aké je to dôležité pre jeho návrat do spoločnosti.

       https://ipcko.sk/ako-sa-lieci-zavislost-u-mladych-ludi/

      • VIAC AKO NI(c)K

       Chceme Vám touto cestou predstaviť Národnú linku na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(c)K.

       Národná linka na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(c)K je organizačnou zložkou Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v pôsobnosti sekcie rodiny v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 73 ods.1 písmena o).

       Zriadenie a prevádzkovanie Národná linka na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(c)K je zároveň jednou z úloh Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím a taktiež aj Akčného plánu na roky 2020 – 2021 vychádzajúci z Národnej koncepcie ochrany detí v digitálnom priestore.

       Národná linka poskytuje krízovú intervenciu, poradenstvo a prevenciu pre deti ohrozené násilím bezplatne formou chatu a e-mailom na adrese www.viacakonick.sk 24 hodín 7 dní v týždni. Pomoc poskytujú vyškolení odborníci z oblasti sociálnych vied, psychológie a sociálnej práce. Je dostupná aj ako mobilná aplikácia ,,Viac ako ni(c)k“Linka je neanonymná/anonymná – vzhľadom k okolnostiam.  

      • TRETIA ZIMNÁ ŠKOLA RUSKÉHO JAZYKA

       Tretia ruská jazyková škola "Kultúra reči v ruskom jazyku", ktorú organizuje Riaditeľstvo medzinárodnej spolupráce spolu s Katedrou cudzích jazykov a komunikácie Fakulty medzinárodných a ekonomických vzťahov pre žiakov Gymnázia M. R. Štefánika  v Košiciach bola dňa 02.12.2021 ukončená. Účastníci podujatia zhrnuli výsledky tretieho programu venovaného kultúre prejavu v ruskom jazyku.

       Prítomným sa prihovoril jeho vedúci Klimov I. A. a zástupkyňa vedúcej výchovno-metodickej práce Ganina E. V. Vo svojich príhovoroch zdôraznili dôležitosť podpory ruských jazykových škôl vďaku pani učiteľke Adriane Lauffovej. Zástupca riaditeľa pre marketing a prácu s uchádzačmi Artamonov K. A. A. predstavil poslucháčom možnosť prijatia na Finančnú univerzitu.

       Po príhovore organizátorov programu bolo slovo odovzdané poslucháčom gymnázia. Stredoškoláci poďakovali organizátorom školy a pedagógom ruského jazyka Finančnej univerzity Kozlovtsev N. A. a Torosyan A. S. za užitočný a zaujímavý program. Všetci účastníci kurzu získali medzinárodný certifikát.

      • CELOSVETOVÁ OLYMPIÁDA LOMONOSOVEJ UNIVERZITY

       Medzinárodná súťaž venovaná 200. výročiu narodenia F. M. Dostojevského - Moskovská štátna univerzita Lomonosova

       JOZEF ŠIMON KAPUSTA (IV.RB) obsadil v tejto prestížnej súťaži krásne druhé miesto.

       Šimon si vybral dielo Dostojevského Idiot, ktoré spracoval ako reklamu a odporúčanie pre ľudí, ktorí ešte román nečítali. K textu natočil 3 minutové video a pripojil obrázky symbolického charakteru.

       Nášho Šimona predstihla len študentka Lomonosovovej univerzity.

        

       K jeho výnimočným výsledkom mu SRDEČNE BLAHOŽELÁME.

       Prajeme mu veľa hlavne zdravia, študijných úspechov a ešte veľa víťazstiev. Technickú podporu mu poskytol spolužiak Adrián Pásztor.

      • DROGY NIKDY NEZMIZLI, SÚ TU STÁLE

       Preventívna téma: Drogy nikdy nezmizli, sú tu stále. Hlavne alkohol.

       Možno ste videli dokumentárny film, alebo čítali článok, či rozhovor, kde sa hovorilo o tom, aký šok spôsobili v 90. rokoch drogy na Slovensku. Nikto nevedel, čo to je, aké sú riziká a čo to môže spôsobiť. Brať ich bola frajerina, injekčné striekačky ste nachádzali v pieskoviskách a úmrtie z dôvodu predávkovania nebol nezvyčajný jav.

       Dnes je situácia trochu iná. O drogách už vieme veľmi veľa, neziskovky aj štát pripravujú preventívne kampane pre školy, polícia útočí na výrobcov a dílerov. Mohlo by sa preto zdať, že už sme za vodou, že drogy už viac nie sú hrozbou a týkajú sa len úzkej skupiny obyvateľstva. A že už vôbec nimi nie sú ohrozené deti a mladí ľudia.

       Opak je však pravdou. Drogy boli vždy súčasťou našej spoločnosti. Látky sa síce menia, ale potreba zahnať strach a úzkosť zostáva. A vôbec preto nemusíte siahať po tvrdých drogách. Stačí Vám všade dostupný alkohol, alebo čoraz tolerovanejšia marihuana. Aj to sú totiž drogy. A dostávajú sa k deťom už veľmi skoro.

       Čo s tým? Kto dnes užíva drogy najčastejšie? Ako veľmi sa pije? Ako by mala vyzerať prevencia a čo robiť, keď má s nimi dieťa problém?

       Hľadanie odpovedí v rámci podcastu ipcko.sk s klinickou psychologičkou a výkonnou riaditeľkou občianskeho združenia PRIMA, Barborou Kuchárovou.

      • NÁVŠTEVA DIVADELNÉHO PREDSTAVENIA

       Po dlhšej nútenej prestávke sme sa boli opäť kultúrne vyžiť. Stihli sme to tesne pred lockdownom.

       Žiaci z viacerých tried sa vo večerných hodinách v sprievode učiteľky slovenského jazyka a literatúry Ľubky Fedorovej zúčastnili na skvelom divadelnom predstavení Doma u Hitlerovcov na Malej scéne Štátneho divadla v Košiciach.

       Všetci si to poriadne užili a už teraz sa tešia na ďalšiu návštevu košického divadla.

        

       Mrzí Vás, že ste neboli? Neváhajte sa nabudúce pridať, určite neoľutujete.