• Novinky

      • ŠKOLSKÝ ZBER ZUBNÝCH KEFIEK

       Na našej škole prebieha projekt EkoAlarm vďaka ktorému máme v triedach triediace koše. Avšak nedostatok týchto košov nám znemožňuje kvalitné triedenie odpadu, preto zahajujeme zber zubných kefiek na celej škole, ktoré budú použité na výrobu nových košov. Tento zber plastových kefiek akýchkoľvek značiek organizuje firma Curaprox už dlhšiu dobu. Na vrátnici bude v blízkej dobe pristavený zberný kôš, do ktorého budete môcť tieto zubné kefky hádzať. Všetkým vopred ďakujeme za zapojenie sa do zberu.

      • SKÚŠKY DELF

       Od r. 2002 je naše gymnázium certifikovaným centrom skúšok DELF. DELF je systém medzinárodne platných a uznávaných certifikátov z francúzskeho jazyka na úrovni A1 až B2 (od začiatočníkov po pokročilých). Gymnázium Milana Rastislava Štefánika v spolupráci s ALLIANCE FRANÇAISE Košice organizuje skúšky na získanie certifikátu DELF scolaire:   

       Medzinárodná skúška DELF scolaire A1 a B1 sa uskutoční 08.06.2022 (streda).

       Medzinárodná skúška DELF scolaire A2 a B2 sa uskutoční 09.06.2022 (štvrtok).

        

       Zápis na skúšku trvá do 13. mája 2022.

        

       Detailné harmonogramy budú zverejnené na dverách učební I.FB, II.FB na 1. poschodí.

        

       Prihláška na stiahnutie: Prihlaska_DELF_scolaire_2021.pdf

        

       Poplatok sa vypláca priamo na bankový účet ALLIANCE FRANCAISE Košice: IBAN: SK71 1100 0000 0026 2671 8195, SWIFT: TATRSKBX IČO/DIČ: 313 111 81, do správy pre príjemcu je nutné uviesť priezvisko žiaka a sídlo školy. Variabilný symbol: dátum narodenia. 

       Medzinárodnú skúšku DELF scolaire môžu absolvovať aj žiaci iných stredných škôl.

      • ŠTUDUJEM DOMA

       Študujem doma, Slovensko ma odmení

       Chystáš sa študovať na vysokej škole? Teraz môžeš získať štipendium 9 000 € na 3 roky. Viac informácií tu.

       Chystáš sa študovať na vysokej škole? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € na 3 roky

      • FOTOSÚŤAŽ FAIS VOIR TA LANGUE

       Odovzdávanie hlavnej ceny fotosúťaže Fais voir ta langue / Ukáž svoj jazyk.

       V priebehu marca 2022 v rámci Mesiaca Frankofónie Gymnázium Milana Rastislava Štefánika v Košiciach a Francúzska aliancia Košice organizovali fotosúťaž Fais voir ta langue / Ukáž svoj jazyk.

       Hlavnou témou Mesiaca Frankofónie 2022 bol plurilingvizmus - viacjazyčnosť. Do súťaže sa mohli zapojiť žiaci akéhokoľvek cudzieho jazyka zaslaním fotografie s krátkym popisom, ktorá zobrazovala ich vzťah k danému jazyku. Veľmi sa tešíme, že nám toľko motivovaných žiakov cudzích jazykov zaslalo svoje fotografie a zároveň ďakujeme odbornej porote za ich podnetné hodnotenia. Srdečne blahoželáme víťazke slečne Soni Dobiašovej, žiačke Gymnázia Jána Adama Raymana v Prešove (francúzsky jazyk), ktorá si cenu prišla vyzdvihnúť v sprievode svojej vyučujúcej p. Marty Bystrianskej. V rámci odovzdávania hlavnej ceny - elektrickej kolobežky nás poctili svojou prítomnosťou p. riaditeľka GMRŠ Ivana Antoniová, honorárny konzul Francúzskej republiky pán David Mortreux a členovia odbornej poroty.

      • OLYMPIÁDA FINANČNEJ UNIVERZITY

       Gratulujeme Šimonovi Matiasovi k postupu do záverečnej fázy olympiády Finančnej univerzity v Moskve v oblasti daňovej gramotnosti Оlympic! 3аключительный этап Всероссийской олимпиады по налоговой грамотности Олимпикс!

       Účastníci postupovej fázy boli hodnotení za esej z ekonomicko – daňovej oblasti, ktorú hodnotila medzinárodná komisia. Finálové prezentácie sa uskutočnili v dňoch od 26.04.- 29.04.2022. Účastníci, ktorí nemohli prísť osobne na Finančnú univerzitu, dostali možnosť prezentácie online na diaľku. Náš Šimon prezentoval «Налоговые преступления как угроза экономической безопасности общества»; /Daňové podvody ako hrozba ekonomickej nestability našej spoločnosti/.

        

      • PRÁVNY KRÚŽOK

       Od septembra školského roku 2021/2022 sa na Lacáku takmer každý týždeň stretávala skupina našich žiakov na právnom krúžku. Táto aktivita vedená študentkami druhého ročníka Právnickej fakulty UPJŠ vyvrcholila simulovaným súdny pojednávaním, na ktorom bola naša strana žalovaná za poškodzovanie dobrého mena poslanca NR SR zverejnením článku o jeho mimomanželskom vzťahu a homosexuálnej minulosti. Svoje konanie sme však pred súdom úspešne obhájili. Za spoluprácu ďakujeme študentkám UPJŠ a predovšetkým ich vedúcej  JUDr. Daniele Lamačkovej, PhD..

        

      • OCENENIE NAŠEJ KOLEGYNE

       Dňa 23.04.2022 si naša kolegyňa p. Ľ. Fedorová v ŠD prevzala Čestnú cenu predsedu KSK za rok 2021 - za vyše 20-ročné pôsobenie na Gymnáziu Milana Rastislava Štefánika v Košiciach za inovatívne a kreatívne vedenie mladej generácie k estetickým a kultúrnym hodnotám. Srdečne blahoželáme!

      • CELOSVETOVÉ FINÁLE OLYMPIÁDY V RKI

       V dňoch 28.03 – 30.03.2022 sa v Prahe uskutočnilo celosvetové finále olympiády v RKI organizovanou Prezidentskou knižnicou Borisa Jeľcyna v Petrohrade. Laureátmi sa stali Šimon Jozef KapustaIV.RBŠimon MatiasIII.RB triedy.


       Výnimočný úspech vybojovala žiačka II.RB triedy Bianka Drotárová, ktorú vyznamenali diplomom 3. stupňa.
       Okrem iného sa Bianka venuje spoločenským tancom, v ktorých sa taktiež umiestňuje na popredných miestach v celoslovenských súťažiach. K mimoriadnemu úspechu všetkým srdečne blahoželáme!!!

      • CELOSLOVENSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU

       Dňa 12.04.2022 sa uskutočnilo celoslovenské kolo olympiády v ruskom jazyku pod záštitou IUVENTY. Našu slovensko – ruskú bilingválnu sekciu reprezentoval výherca krajského kola tejto súťaže Šimon Jozef Kapusta, žiak IV.RB triedy.

       V kategórii B4 pre bilingválne gymnáziá sa umiestnil na krásnom 3. mieste so stratou jediného bodu na víťaza olympiády.

      • SPIEVAM PO FRANCÚZSKY 2022

       Dňa 14. apríla 2022 sa v Kulturparku v Košiciach uskutočnilo semifinále súťaže "Spievam po francúzsky 2022" spoluorganizovanej Francúzskou alianciou v Košiciach, v Banskej Bystrici a Francúzskym inštitútom v Bratislave. Do národného kola postúpila naša žiačka Rhian Grmanová. Hreje nás pri srdci, že naši žiaci aj takto nezištne reprezentujú našu školu.

       Rhian, srdečne blahoželáme a držíme palce!

      • EURÓPSKE KOLO OLYMPIÁDY RKI

       Žiaci slovensko - ruskej bilingválnej sekcie ŠIMON JOZEF KAPUSTA (IV.RB), ŠIMON MATYAS (III.RB), BIANKA DROTÁROVÁ (II.RB), laureáti Európskeho kola olympiády RKI sa v dňoch 28.03. - 30.03.2022 zúčastnili celosvetového finále olympiády pod záštitou Prezidenta RF a Prezidentskej knižnice  B. N. JEĽCINA v Petrohrade pod názvom: ,,Rusko v elektronickom svete“ v predmete ,,ruština ako cudzí jazyk“

       Olympiáda sa konala v priestoroch Ruského strediska vedy a kultúry v Prahe РОССОТРУДНИЧЕСТВО, ktoré našim žiakom ponúklo ubytovanie na celý týždeň zdarma. Žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme ešte veľa úspechov.

      • Krajské kolo olympiády v ruskom jazyku

       V marci 2022 sa konalo krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku RKI organizované IUVENTOU. Naše gymnázium reprezentovali traja žiaci, ktorí sa v kategórii B4 umiestnili na popredných miestach:

       1. miesto: Šimon Jozef Kapusta (IV.RB)
       2. miesto: Šimon Matias (III.RB)
       3. miesto: Viktória Popaďáková (V.RB)

       Žiakom srdečne blahoželáme a Šimonovi prajeme veľa šťastia v celoslovenskom kole, ktoré sa bude konať v Bratislave v dňoch 19. a 20. apríla 2022.

      • AUTORSKÉ ČÍTANIE

       Pascal Janovjak - LE ZOO DE ROME

       Dovoľte nám niekoľkými fotografiami sprostredkovať príjemnú a nenútenú atmosféru, ktorá vznikla dňa 31.03.2022 počas autorského čítania s francúzsko-švajčiarskym autorom p. Pascalom Janovjakom na Gymnáziu Milana Rastislava Štefánika v Košiciach.

       Čas určený na túto aktivitu všetkým zúčastneným doslova preletel, diskusia plynula veľmi spontánne, čítania sa zúčastnili naši žiaci, ktorí študujú francúzsky jazyk na bilingválnom francúzsko-slovenskom a osemročnom gymnáziu.  Sme vďační za možnosť privítať p. Janovjaka a p. prof. Malinovskú, ktorým sme zaviazaní za pre nás naozaj nezabudnuteľný čas, v ktorom sme mohli vnímať silný príbeh, diskutovať o ňom a tiež nahliadnuť do "zákulisia" práce spisovateľa. 

      • INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU

       1. Podanie prihlášky na strednú školu - link

       2. Prijímacie skúšky: kritériá na prijímacie skúšky, vzory testových úloh z matematiky a slovenského jazyka a literatúry - link

       3. Gymnázium Milana Rastislava Štefánika v Košiciach sa prezentuje aj na sociálnych sieťach:

       Facebook,

       Instagram,

       Youtube.

       4. Interaktívna prezentácia 8- ročného gymnázia: Po kliknutí na link PADLET sa Vám zobrazia všetky dôležité informácie (základné informácie o gymnáziu, termín podania prihlášok, vzorové testy zo slovenského jazyka a matematiky). Prostredníctvom videonahrávok, fotografií a iných interaktívnych dokumentov máte možnosť nazrieť do študentského života na škole a nahliadnuť do tried aj za zatvorenými dverami.  

      • OLYMPIÁDA VO FRANCÚZSKOM JAZYKU

       Dňa 15. februára 2022 sa konalo Krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku.

       Olympiáda vo francúzskom jazyku je predmetová súťaž určená žiakom základných a stredných škôl a príslušných ročníkov 8-ročných gymnázií. Je členená na 6 kategórií (1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C) a pre všetky kategórie sa organizuje v 3 kolách – školské, krajské, celoštátne.

       Práve v krajskom kole naši žiaci vynikali a získali v jednotlivých kategóriách skvelé výsledky.

       Kategória 1A: 2. miesto: Lenka Balintová a 3. miesto: Peter Zavacký (8-ročné gymnázium)

       Kategória 1B: 1. miesto: Dominika Gočalová a 3. miesto: Barbora Jurečková (8-ročné gymnázium)

       Kategória 2B: 5. miesto: Alexandra Orosová (8-ročné gymnázium)

       Kategória 1C: 2. miesto: Helena Pitoráková (8-ročné gymnázium)

       Kategória 2C: 1. miesto: Laura Palovčíková, 3. miesto: Elsa Calvet a 4. miesto: Zoja Paľová (bilingválne francúzsko-slovenské gymnázium)

       Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a v celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční v dňoch 31. 3. – 1. 4. 2022, držíme palce Dominike, Helenke, Laure a Else.

       Veľa šťastia, bonne chance!

      • BLAHOŽELÁME VÍŤAZOM

       Blahoželáme víťazom I. kola OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU RKI Šimonovi Jozefovi Kapustovi, Eduardovi Lauffovi, Jurajovi Michalčíkovi a Viktórii Popaďákovej.

      • HOKEJISTI NA NAŠEJ ŠKOLE

       V minulosti bola naša škola známa aj vďaka basketbalu. Veď jej lavice dreli či už najlepšia slovenská basketbalistka Zuzana Žirková, alebo mnohými slovenskými titulmi ovenčené Daniela Čikošová, Ivana Jalčová a mnoho ďalších. V súčasnosti sa to na našej škole doslova hemží hokejistami. V prime je trio žiakov Hirman, Šoltýs a Redžepovič, v sekunde Bojčík, v tercii duo Bodnár a Rejta, v kvarte Murín a v kvinte Bodnár, ale tiež Kiss, ktorý momentálne pôsobí v prestížnej mládežníckej súťaži za veľkou mlákou. V I.RB triede sa hokeju venuje Buchla

       No bezpochyby najväčšou hviezdou spomedzi hokejistov na našom gymnáziu je najvyššie draftovaným slovenským hokejistom vo vstupnom drafte NHL 2021 útočník Jakub Demek, žiak IV.RB triedy. Robustný 193 cm vysoký útočník teraz pôsobi v kanadskej juniorskej súťaži v klube Edmonton Oil Kings, ktorý pôsobí v zámorskej WHL.

       Keď sme už pri hokeji, našimi žiakmi bol aj, v súčastnosti výkonný riaditeľ HC Košice, Miloslav Klíma a Stanislav Mucha, riaditeľ marketingu a PR z rovnakého extraligového klubu.